Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVIII. PSALM, i %T

De kinderen Efraïms, die boogfchut- 9 ters in flagörde.ftelden, Keerden ten dage des ftrijds den rug: Want zij hadden het Verbond met God niet IO

gehouden,

Eri begeerden niet, op zijne wegen te wandelen.

Zij hadden zijne daaden vergeeten, IB En de wonderen, welke hij hen had laaten zien.

Hij deed wonderen voor hunne Vaderen " 12,

In

vs. 9.] Ik veriiaa dit niet omtrent de nederlaag van den ftam Efraïm, welke Rechter en XII: 4. befchreeven wordt, maar omtrent alle nederlaagen, welke het ganfche Israëlitisch Volk in dien tijd overgekomen zijn, toen Efraïm de hoofdftam, en de Afke des Verbonds te Silo was, bij voorb. wanneer 1 Sam. IV: de Israëliten geflagen wierden, en de Arke des Verboncis wierd buit gemaakt. Gelijk ten tijde van David de overwinningen der Israëliten den gebiedenden ftam, Juda, toegeëigend wierden, zo kon men ook zeggen, de Efraimiten keeren den rug, wanneer de Israëliten, welker hoofd en leidsman Efraïm was, (lagen verlooren. De Dichter heeft nog de bijzondere bedoeling, welke zig aan 't einde van den -Pfalm duidelijker vertoonen zal, om daarvan te fpreeken, dat God den ftam van Efraim verworpen heeft; daartoe maakt hij reeds hier de voorbereiding, en ziet deze nederlagen als ftraffen aan, welke hoofdzaakelijk de ftam Efraïm door zijne zonden verdiend heeft.

Wie in dit mijn gezegde omtrent Efraim als den gebiedenden ftam duisterheid ontmoet, die zal het in den 47ft.cn j. van het Mofaisch Recht ver. der vinden opgehelderd.

vs. 12.] Zocin is de Hebreeuwfche ofiEgyptifche

naam

Sluiten