is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*9

XCII. Psalm,

Een op den Sabbath te werk gefielde overdenking van de werken der fchepping.

XCIL

Een Lied op den Sabbathdag te zingen en i te fpeelen.

Het is fchoon, Jehova te looven, % En ter eere van uwen naam, o Allerhoog*

fte! te fpeelen, Des morgens uwe goedertierenheid, 3 En des nachts uwe waarheid te prijzen, Op de tien fnaaren, op pfalters, 4 Met liederen op de luit. Want gij, Jehova, verblijdt mij door uwe S

werken,

Ik zal juichen over het maakzel uwer handen.

Hoe groot zijn uwe werken, Jehovaf 6*

Ondoorgrondelijk zijn uwe gedagten.

Een redeloos mensch weet dit niet, 7

En een dwaas merkt bet niet op.

Als de zondaaren gelijk de kruiden groejen, 8

En alle kwaaddoenders bloejen,

Om

vs. 1.] De Sabbath was in den eigenlijken zin het feest der fchrpping, en wierd op den dag gevierd, wa.imp God , naa de fchepoing der Waereld volbragt te her>heri van z;,ne we'xen gerust had, Gen. II: 1—3. N ets voegde dus .n de daad beter voar eea 4'abbathsiied, dan de inhoud van dezen Pfalm,

G a