is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. II. 22?

Ik befchouwde nogmaals wijsheid, laatdun- I % kendheid,en zotheid: want wat zal de mensch

doen,

vs. 12.] Dit vers is, naar dat men het neemen wil, zeer ligt en zeer zwaar. Salomon liet een éénigen zoon na, wiens onverftand 't geen Salomon met zo veel wijsheid gefchikt had , in den grond bedierf, ja die zelf door een éénig onbezonnen antwoord op eenmaal tien ftammen , meer dan de belft des koningrijks, verloor. Salomon moest die fcheTpzinnige en wijze man niet geweest zijn , die, hij naar het verhaal van den Bijbel is, als hij de' zwakheden van zijn zoon niet bemerkt, en deswege reeds menige onaangenaame gewaarwordingen en zorgefl vqor het toekomende bevonden had. Dit heldert ons vers geheel op.

Maar zal een vader van zijn zoon, een koning van zijn opvolger, zodanig in een boek fchrijven ? Hij mogt zijn kommer aan zijne vrienden, en zelfs aan zijn zoon mededeelen : maar om zijn zoon zo bijkans openlijk te brandmerken, zou toch zonder, ling zijn. De meeste oude Overzetters fehijnen de-, ze zwaarigheid gevoeld te hebben, zij tragten ten minsten dit vers anders te verklaaren: ma.r hunne verklaaringen zijn ook, gelijk het mij voorkomt^ zeer gemaakt en gedwongen. ——. De ganfchezwaarigheid zou vervallen, als Salomon de wezenlijke Schrijver van het boek niet was*-, maar flegti fpreekende wierd ingevoerd, om de' leer van de nietigheid van alle menfchelijke gelukzaligheid dei te leevendiger voor te (lellen, terwijl men ze één der gelukkigfte Koningen in den mond leide. Een fchrijver, die zulks verrigt, is geen bedrieger, geen vervalfcher : Cicero is in eenige wijsgeerige fchriften zodanig te werk gegaan, zonder daarover berispt te worden, en de nieuwe fehrijvers doen het nog, dikwijls, met de grootfte goedkeuring. Een laatere fchrijver, die Salomon fpreeken liet, kon hem zonder misftand of bedenkelijke gevolgen ge» dagten in den mond leggen, die Salomon zeer wél P % ge-