is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aenmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. X.

3/

teekenen zullen u moed geeven, (/•) en onderneem dan, wat gy zvilt, het zal u voel gelukken, want God is, met u. (j) Gaa wyders, 8 voor myuit, naar Gilgal; (ss) ik zal u derwaards

lof en 't fpreeken over Godlyke zaaken, bezielen zouden. Of wel, zoo als 't onze fchryver opneemt, dat hy nu beginnen zou, met hoogere en koninglyke neigingen, te worden bezield. Tot dus verre was hy flegts een gemeen burger, de zoon van zynen vader, die de verloorene ezellinnen, bunnen groottten rykdoin, opzogt; nu zou hy beginnen verheevener te denken, en zig reeds in voorraad Koning te voelen. De veehoeder zou nu ophouden, eu door den koning vervangen worden.

Onddertusfchen was het, voor een Koning Ifraëls, die, in den eigenlykflen zin, Gods fteedehouder moest zyn, en eene wet handhaven, in de welke het Godlyke en Burgerlyke zoo naauw in een gevlogten was, eene der noodzaaklykfle voorbereidingen, ook in Godlyke zaaken, een opgeklaard, uitgebreid inzien te krygen,

(r) Hier, zegt de Heer Michaëlis, volg ik de leezing van den gedrukten text. Het geen, in Luthers Bybel, . (en ook in onze Neederd. vertaaling,) ftaat, als H deeze teeltenen zullen komen; is niet de eigenlyke leezing van den text, maar ook niet te verwerpen. De zin blyft altoos, dat deeze teekenen Saul aanmoedigen zouden, om de hem toegedagte waardigheid te aanvaarden. Terwyl het voorval, met de Propheeten, hem ook in 't byzonder toonen moest, dat zo hy zig tot God wenden , en op hem al zyn vertrouwen flellen wilde, deeze hem dan alle die gaven en bekwaamheeden zou fchenken, die hy, in zyne nieuwe waardigheid, nodig had.

(j) Men ziet hier een blyk , dat deeze fpreekwys ook wel gebruikt wordt, omtrent menfehen , die niet van 't befte, noch zedelyk, noch Godvrugtig character zyn, en dus alleen zeggen wil, de Voorzienigheid zal uwe onderneemingen doen gelukken, zie Hezel t. d. p.

(si) Het zy dat Samuel in de daad, nu weinigdagen laater, eene byeenkomst, met Saul, te Gilgal, hieldt, f 4 doph