is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. £

99

ftaf j dien weleer de zee gevoelde, op den weg naar Egypten opheffen. J Dan zal 27 de Jast der Asfyriërs van uwe fchouderen, en hun juk van uwen hals vallen, en de ftrik des juks van den vetten hals afglijden. |

De vijand overvalt Ajath, gaat te Mi- 2Ï

gron

overwinning voltooid. 135000 man verlooren de Midiam'ten , en de Asfyriërs 185000 ; beide nederlagen zijn elkander in grootte gelijk, en in het ganfche tijdvak, tusfchen de eene en de andere, hebben de vijanden der Israëlliten geene zo groote nederlaag geleden, zo men anders Zekere fchrijffeilen ih de boeken der Chronieken niet, tegen allé waarfchijnlijkheid aan, voor eene juiste leezing aanneemd.

vs. 27. en de ftrik des juks van den vetten hals afglijden] Ik ben hier van de Joodfche punten afgegaan , volgens welken het heet: en het juk zal van wegen het vet bedorven worden, of afrotten ; in de daad, een cenigzins afzichtelijk beeld. Ik ben niet zeker , of ik niet nog een flap verder had moeten gaan, en, met aanneming van de oude lezing, overzetten \ en de ftrik des juks zal van uwe Jchouders wijken.

vs. 28—34.] Men verftaat dit gemeenlijk nog van den inval der Asfyriërs in 't veertiende jaar van Hiskia , en vs. 33, 34. van de Godlijke oordeelen tegen dezelven ; ik zelfben voorheen van dit begrip geweest; flechts dit brengt mij in grooten twijfel, dat hier de vijanden , welkers marsch van legerplaats tot legerplaats befchreven wordt, van het Noordoosten naar Jerufalem komen, daar nogthans de Asfyriërs, Jef XXXVI; 2. van Lachis, dat is juist van de tegengeflelde zijde, van het Zuid-westen, naar jerufalem rukken. Deze twijfeling, welke ik openhartig bekënne, verkreeg eindlijk ten vollen deoverG 2 hand,