Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa Het DERDE BOEK van MOZES.

ze zal de priefter, voor hem , verzoening doen, op dat zyne zonde hem worde ver geeven f>).

Indien eenig by zonder perfoon, uit denvolke, 27 by afdwaling, gezondigd heeft, en een van Gods verboden overtreeden; zoo dat hy gedaan hebbe, iets, dat niet moeft worden gedaan; en hy wordt 28 zelf zyne fchuld gewaar , of dezelve wordt hem, door een ander, ontdekt, zoo zal hy eene gei te, zonder lichaams gebrek, ten of er, voor de bedreeve zonde, brengen; de hand, op den kop des zond- 29 « offers leggen, en het, aan deplaats des brandoffers, flagten. De priefter zal zvat van 't bloed, met 30 den vinger, aan de hoeken des brandoffer -altaars ftryken, en al het overige bloed uitftorten, aan den bodem des altaars. Al het vet zal hy afzonderen, 31 zoo als het by 't vreugde offer afgezonderd zvordt, en 't zelve op 't altaar verbranden; op dat de reuk des offers, voor Jehova, opryze, en voor den geenen, die gezondigd heeft, verzoening doe, dat het hem vergeeven worde.

Indien hy zyn zondoffer, uit de fchaapen, wil 32 neemen, zal't een wyfje en zonder lichaams gebrek zyn. Hy zal zyne hand op den kop des zondoffers 33

leg'

(f) Vanher, vieefchdeezes zondoffers wordt hier nietgefprooken, doch deeze uitlaating kan , uit het volgende , worden aangevuld; wyl 't zondoffer, voor een overfle, gelyk ftondt, met de gemeene zondoffers, voor de overige Israëlieten, waar van het vleefch, als eene heiligheid der heiligheeden, alleen in 't heiligdom kon gegeten worden, door die priefters, die zelfs, op dat oogenblik, rein waren, vergl. C. 6. vs. 26. Men kan hier, door vergelyking der oinftandigheeden , genoeg zien, hoe veel onderf'cheid er was, tuffchen de zondofferen voor den Hogenpriefter en 't geheele volk, en die voor de overige Israëlieten, 't zy overheden, 't zy byzondere perfoonen.

Sluiten