Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. LI.

«95

daar, de volken zullen gerecht worden: op mij zullen de landen hoopen, en op mijn arm vertrouwen. | Heft uwe oogen op na 6 den Hemel, en werpt ze op de Aarde, die onder u ligt! want de Hemel zal als een rook verdwijnen, en de Aarde als een kleed veröuden, en haare inwooners als fluipwespen wegfterven, maar mijne hulp blijft eeuwig, en mijne waarheid zal niet tot fchande worden. |

Hoort na mij, gij, die de waarheid kent, 7

S'j

de landen) Europa, Klein- en Noordelijk Afiën.

vs. 6- als fluipwespen wegfterven} Sluipwespen lee*en nimmer tot in het Volgende jaar, maar fterven in den herfst, of nog vroeger.

Ik hen wegens mijne overzetting niet zeker, noch ook wegens de leezing ; van dit éénige ben ik verzekerd, dat de overzetting, welke van veele geleerden uit l/gtgeloovigheid tegen de Jooden is aangenomen, zullen als een luis wegfterven, niet alleen vuil en laag, maar ook van allen grond in de fpraakkunde ontbloot is. Als de Profeet, gelijk men gemeenlijk gelooft, en ik nog twijfel, van het infect fpreekt, dat Exod. VIII: ia—14 de Egyptenaars geplaagd heeft, dan zijn dat geene luizen , maar fluipwespen : het kan ook wel zijn, dat onder de Egyp. tifche fluipwespen eenigen een nog korter leeven hebben, en bijna ephemeriden zijn (infecten, die flegts één dag leeven): maar wij hebben nog te weinig berigten van de zeiven, want een reiziger kan kbrtleevende infeclen niet naauwkeurigleerenkennen, maar moet dit aan den natuurkundigen, die m dat gewest en die plaats leeft, overlaaten.

vs. 7.] De waare Godsdienst wierd in 't begin onder veele vervolgingen en lasteringen der vijanden, Jooden en heidenen, gepredikt en geloovig aangeno» N 2 ma,

Sluiten