is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. VII. 9?

pij, majefteit en koningrijk gegeeven, dat alle volken, natiën en taaien hem dienen zouden. Zijne heerfchappij is eeuwig, en zal nooit een einde neemen, en zijn Rijk eeuwig , en zal nimmer te gronde gaan. \ ^ Hierover bekommerde ik, Daniël, mij k inwendig en de droom vervulde mij met fchrik:| ik naderde tot één der geenen, die itf .daar ftonden , en verzogt hem om eenige zekerheid van dit alles: deze zeide hij mij ook

en

ilaaren: doch daarom niet regelregt van 't Rjk van Christus, gelijk wij het tot hiertoe beleefd en gezien hebben maar wegens den zamenhang van een noft

.*LkÏ'a % ' 0mtrent eene zigtbaare tegenwoordigheid van Christus , welke veele Chiliasten Cd. i. lieden, die allerlei dwaalingen van een duizendjaaritj •Kijk voeden) verwagt hebben , wordt hier even mui gefproken, en daar ftaat geen woord van in den Profeet, maar dié geen, wien het Rijk zal gegeeven worden, wordt op de wolken des Hemels voor den ouden man gebragt, is derhalven niet op Aarde.

Ik kan in het toekomende niet zien , en het aan. .ftaande zo niet verklaaren, als het vervulde: maar wanneer de Israëliten, die zig volgens Rom. XI: &. 26. eens tot Christus bekeeren, en in hem geiooven zullen, weder m het land hunner-voorvaderen terug kwamen , daar een zeer bloejenden en magrigen ftaat hadden, Christus voor hunnen koning erkenden Uliik eerti ds God 't welk betekent, e^KTrbréerinï m dien zelfden zin hadden, als zij eerrS eer fc sregeermg gehad hebben, en deze ftaat tot Tan h« einde der waereld betond, zo was alles rijkelijk'vervuld , 't geen Daniël hier in het gezigt ziet - vs. 16. der. geenen, die daar ftonden] 'üer éa. Sn ^. ioTChtSdienaarS' diB °m de" throo"ft°n-

G