Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rederykkonst. 27

Lofredenen en andere dergelyke stukken, waarin het vry staat van alle trekken der konst gebruik te maaken. Men mag in die gevallen niet slegts pronken met vernuftige gedagten , treffende uitdrukkingen , bevallige figuuren, stoute leenspreuken , en zagtvloeijende woorden; maar men moet 'er zich zelfs van bedienen om aan de verwagtinge van den toehoorder te voldoen , die alleenlyk gekomen is om eene schoone en sierlyke aanspraak te hooren.

Het is egter in redevoeringen van deezen aart noodig dat de sieraaden met voorzigtigheid en goeden smaak gebruikt worden, en vooral dat zy met verscheidenheid gepaard gaan. Cicero dringt dit, als een der gewigtigste regels van de Welspreekendheid, zeer sterk aan. Men moet, zegt hy, eene manier van schryven kiezen, die aangenaam is , en den toehoorder behaagt , zo egter dat de al te groote sierlykheid hem nimmer tegenstaa. Zulk een wansmaak wordt doorgaans gebooren , wanneer de zaaken in het eerst de zinnen sterk aandoen, zonder dat men van die aandoeninge genoegzaame reden kan geeven. Cicero brengt vervolgens, ter staavinge van dit beginsel , eenige voorbeelden by, getrokken uit schilderkonst, muziek, reuken, dranken en spyzen, en besluit, na getoond te hebben dat men groote vermaaken schielyk moede wordt, dat eene Redevoering, welke fraaiheden en bevalligheden zy ook hebben mooge wanneer zy altyd op den zelfden toon voortrolt, by geene mooglykheid lang behaagen kan. Door al te veel schoonheden op een te stapelen, loopt de Redenaar gevaar van te verveelen, en vermindert de waarschynlykheid van te behaagen. In stukken van Welspreekendheid is, zo wel als in schilderyen, schaduw noodig, en alles behoort geen ligt te zyn.

Deeze aanmerkingen , zelfs ten opzigte van zodaanige redevoeringen, die alleen voor plegtige gelegenheden geschikt zyn, gegrond zynde, gaan veel meer door in ernstiger en gewigtiger gevallen, als naamelyk in die, welke den Predikstoel en Regtbank betreffen. Wanneer 'er gehandeld wordt over bezittingen, rust en eer van familiën , of (het

geen

Sluiten