Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5 X

roet meenigte by elkander flopte, alwaar zy vervoleo» zyn vermoord geworden, werden zy doorzogt, en men nam hen alles af. wat ter verweering kon gebezigd worden, ais pistoolen, mesten, pennemesfen, enz. -

luVf*^" V001' 0mbre"ê'cn Priesters ging M*** de geenen, welken in het Carmeliter klooster ,n de VaUg,rard~^it waaren opgeflooten, bezoeken; hy betoonde hen veel vriendfebap. Die on gelukkigen vertoonden hem : hoe ongcmakkelyk hunne gevangenis'was, en fmcefcten hem met nadruk, om togaile moeke te willen aanwenden, dat het decreet ter uitvoering tog fpóedig mogte in het werk gefield worden. M * * * antwoordde hen , dat hy hen op zyn woord van eer verzeekerde, dat hun lot binnen vier dagen zou beflist zyn. Vier dagen daar na werden zy om het leven gebrag:.

0P de bovengemelde verzeekering, deéden dïe on gelukkigen hun geld en kostelykfte goederen haaien Alles werd na hun dood geflolen.

Den avond van den T.ften September ging M * * " naar den Gaarkok, welke den gevangen Priesters, va„ het Carmei.ter klooster in de Vaugirard - &raat, he eeten bezorgde, en zeide hem, dat hy zich zou haas ten om zyn rcekemng rc maaien; want, dat het binnen vier eu-twmtig uuren geen tyd meer zyn zou. Vier en nvmug uuren daar na, begon de moo-d van dj'e arme Priesters. / ■' "

M- s een Arest -mandaat onderteekendc te-

gens lieden, weijce vervolgens om bei leven werden A 3 gebragt,

Sluiten