Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 35 X

•p Bicêtre, en in den Salpeterbus gefneuveld zyn; daar waaren verfcheide kwaaddoenders onder, en zeer weinige, weiken opentiyk hadden doen zien dat hunne gevoelens ftrceden tegens de hedendaagfchen; endaar. om alleen waaren gevangen geworden. De lyst deezer Rampzaligen, zou dan niets anders in 't licht brengen, dan naamen, welke der vergeetelheid onttrokken te Worden, niet verdienen, en zouden daarenboven, in ons beftek te veel plaats vullen. Deeze reedenen hebben ons belet, ten opzichten van Bicêtre en de Salpeterbus, dezelve navorsfchingen te doen als van de overige gevangenisfen.

Wy zullen alleenelyk nog in aanmerking neemen onder de vermoorde perzoonen, in den Salpeterbus, de weduwe van den befaamde Desrues, welkers misdaad en ftraf de geheele waereld bekend is. Deeze ongelukkige meende, dat het oogenbük haarer verlosfing «aby was. Er was in der daad onder de Regeering van Du port du Tertre, eene Comm'sfie benoemd om de gevangenen van onder de oude regeering in vryheid te Hellen, van welken den aart der misdaaden, waarmede zy befchuldigd werden, dan de Iangduurigheid hunner gevangenfchap, en het goed gedrag, dat zy daar leidde, wel eenige toegeevenheid verdienden. De Commisfarisfcn, welke zich naar óen Salpeterbus begaven, ontlingem van de oppersten van dit huis, zulke goede getuigenisfen van het gedrag der weduwe Desrues, dat na alvoorens verzeekerd te zyn, dat haar oom haqr reclameerde, zy haar reeds haare vryheid hadden toegezegd. Ongelukkig verlieten de Commisfarisfen hunne posten, als de Heer Duport du Tertre het minifterie verliet. Deeze ongelukkige had onder deoude Regeering , haaren man op een Schavot zien fterven, haare kinderen in hospitaalen opfluiten ; en zy zelve was door 6 2 Beu^-

Sluiten