is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ho Partis Secundi

z. Om redenen, dat in regten refoluit is, dat, zo dra ymant zyn eigen hant by recognitie komt te erkennen, ook de duchtigheit van de fchult daarby uitgedrukt zeiver komtteapproberen, na het geene getradeert wort by Rebujf. ad confi. Reg. tratl. de Chirogr. in pr&f. n. zy. in verbis. Per recognitionem chirographi probatur etiam debitum , adeo quod confttens chirographum ejje fcripium k fe, etiam de debito plenam facit fidem per Auth. qui proprium. Cod.de non num. pee.

Invoegen dat door die beide erkenteniffen van den 6. en 7. dezes niet anders kan worden verftaan , dan die fchult daar by geëxprimeert gerigtelyk te hebben beleden;

3. Immers zodanig, dat, fchoon of al de recognitie van de hantfchrift hadde gedaan, egter de fchult daar by geëxprimeert ontkent (waar van dog niet gebleken) daar op tot provifionele betalinge zoude konnen en mogen gecondemneert worden , onder voorbeholt van zyne defennve middelen ten principalen, na de lere mede van Rebujf'. diil. tratl. num. 27. quando inquit: Si quis recognovit fuam fcripturam & tarnen negat debitum , tune condemnandus efl ad folvendum falvis fuis defenfionibus s

4> Conform de exprefle difpofitie van het Stadtregt van Zutphen tit. 16. §■ 4. waar by geftatueert:

Dat een eifcher in zaken van gerigtelyke bekende fchult , heren-en ftadtspenningen , fchattingen, NB. zuivere obligatien, en andere kanttekeningen de provifie van namptiflèment zal mogen begeren, zo wel in cas van mondelyke pleidoye , als in het geval van fchriftelyke zaken by aanfprake NB. of juftifieatie, invoegen daar door de arreften zo wel als andere ingangen regtens worden uitgedrukt; en zulks wel onder voorbeholt van een Gedaagde zyn defenfie rakende de zaak ten principalen, gelyk dat te vernemen uit den y. §. van den 16. Tit. van het Zutphenle Stadtr: waar toe men zig kortheits halven gedraagt.

y. Waarmede in terminis is fymboliferende het gene getradeert wort by Sand. in decis. Fris, lib. t. tit. 8, def. 1. in princ. Ex chirogr apho agens imprimis eontendit, ut adverfarius manum feu fcripturam agnofcat, vel inficietur , fi agnofcat, parata provifto efi , qua condemnatur reus ad confignandum in judicio pecuniam , quam tollit atlor prafiita cautione de refiituendo , fi ita pofiea videbitur.

6. Dat of nu wel indiftinüe over alle hantfchriften geen provifie

kan