is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j58 Paetis Sit«ni*

T>v ons Ondereeff: zvnde g* examineert de vorenftaande Cafu, JJWwmetdiedaar'by g'appliceerde documenten fub httens ABC tot N. incluis, en gempponeert , dat dezelve als zynde maar fimple copien met de originelen over een komen, zonden wy aangaande die daar uit geformeerde vragen falvo famonjui diciê ten reguarde van de eerfte van gevoelen zyn , dat niets ge'mener is, als dat een vrou na de Goddelyke, aangeborene , en menfcbelyke regten gehouden is te volgen het domicilie van de

Z.^Dewyl de man is gefteli tot een hooft des wjfs, op dat hyze na zyn vermJen verftandelyileidcn en befcbermen zoude gely^het hooft het lichaam reoeert , en de vrou daar en tegens gelafttt is dat zy ete man zal vehwZaam en onderdanig zyn , mitsgaders m alle dingen die regt en bUlik^zyn, bekulpelyk^ezen.Genes. 3. v. 16. 1 Petn 2. v. 1. tn de Zendbrief Pauli aan deEphezenf. v. XI. Xi.X*. C°los-1' WJ. 18. Titum 2. vers. f. »

Daarom zegt den zelven Apoftel ook, tkjéto de vrouw niet toe, d*t ty o ver de man heerfche, maar dat zy in'ftïlheit by hemzj want de man is niet uit de vrouwe, maar de vrouwe uit de man en de vrou is niet oefchapen om de vrouwe maar de vrou om de man. 1 imoth. 2.

3 vers ix. i.Corinr 11. «. 8. en 9. weshalven ook zo zeer wort geroemt de gehoorzaamheit vmSara, om dat zy haar man noemde haren Heere, i.Petri 3. vers. 6.

YlMk verbant en verknogtheit tuffen man en vrou zo nau en onaffcheidentlvk is , dat daar door de verborgentheit van het geefteivk huwêlyk van Chriftus en zyn Kerke wort afgelchetd.

± Ephes c. Uit welke maritale magt dan ook vervolgens van zelven

*' voortkomt, dat zo hy een Heere des huizes zal wezen , en de vrou onder zyn heerfchappie hebben, dezelve ook m ftilheit by hem wonen moet , want daarom wort zy Huisvrouwe ook Gezellinne genoemt, om dat haar mans huis moet gadedaari , by de man wezen en dien verzeilen, zo als blykt uit de eerfte fcheppinge van de vrou , Genet. x. f. n. »> t-o. Matth. 19. v 4. want zegt Godt, het is niet goet dat de menfche alleen is, zal hen» een hulpe maken die als tegens hem over zy, dat is, die met hem t zam» wone, die altoos wandele in zyne tegenwoordigheit, entotzyndienft