is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons. LXVIII.

particulier teftament gemaakt, waar by hy fofeph tot zyn eenige en univerfele erfgen: heeft g'inftitueert, en alleen aan Sufanna zyn zufters dogter, erfgen: ab inteftato zynde, gelegateert 400, dlrs: met deze claufule : zander eenige vordre aanfpraak^, uit wat beefde zulx eek, wezen mogte, op zynen needel te megen maken , onder vordre poenaliteit, dat, indien zigymant van zyne vrinden enlegatariffen hier tegens in ef buiten rechten obmeveren, en deze difpofitie difptt~ teren mogten , die van zyn legaat zal ontfleken zyn , en alzo zyne erfgen: accrefceren.

©en voorlf: Tefiator mede dezer werelt overleden, èn uit zynen en voorafgeftorvens ehevrouws boedel zekere allodiale goedren in de Graaffchap Zutphen gelegen, en bezwaart met 600. gin: nagelaten zynde, is tulfchen den genomineerden erfgen: fofeph en de legatarifie Sufanna difpuit ontftaan s Of

Dezelve non obflante praditld claufula zo wel uit kragt van dat 2. teftament kan vordren die gelegateerde 400. dlr: en daar en boven nog de halffcheit der onroerende goedren, als waar over de Itatuten der Graaffchap Zutphen geene difpofitie teftamentair admitteren; Dan of zig met een van beide ele&ive moet vergenoegen, en in cas van ele&ie der voorff: halffcheit van het onroerende, ook niet mede dragen dat reële bezwaar daar mede g'affecteert ?

By my onderff: Regtsgepromoveerde gezien en gelezen de voorftaande Cafus pefitie, met de vrage daar uit aan my ten fine van een kort en regtelyk advys voorgeftelt, zoude ik na rype examinatie van hetgementioneerde teftament van Michiel, my daar bv per copiam toegezonden, falvo femper faniori judicio van advys zyn.

Dat tot refolutie van deze quaeftie niet zo zeer in een decifoire confideratie moet komen, of en in hoe verre ymant over zyn">. ongereet goedt contra legem rei fnee prehibitam by teftament kan difponeren, maar alleen of een erfgen: ex lege ab intsflato by teftament zeker legaat, met exclufie van alle vordre inteftate en ftatutaire fucceffien en praerogativen gemaakt zynde, te gelyk 't een en 't ander tegens des teftateurs uitdrukkelyke wille kan trekken , en aldus dezelve pro una parte accepteren en pro alia parte repudieren ?

Want indien daar van de decifie in dezen dependeerde, zou Ggg 2 dezelve