Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons. LXXVI. soy van Lochuiz.cn, veel weiniger een plenairen eigendom voor die van Markyelde zouden importeren, wyl ons uit de kontfchappen fub

1. C. ad art. 12. en fub d. JV.j. ad art, 11. omtrent deze en andre banken, vuige de Noortdjker en Lochuizer banken genaamt refpeétive is gebleken, dat dezelvepromifcueby andre ook doorgaans wel bezeten worden.

Dien aangaande oblteert niet, qued nomina dieuntur rerum not* aa tefie Scalig. j2. de caus. LL. cap. 136. quipppe qua inferviunt certitudini perfonarum & rerum juxta $. 29. Infi. de Legat. in fin.

Want ofwel argumentum a vi nominis wort gereputeert voor probabiel en frequent Evers, in loc. ab etymoleg. n. 1. en daar op inantiquisdoorgaans geattendeert, ut tradit Wefenb. 1. cens. 12. n. 32. & cens. 24. n. 54. per text. in §. 3. Infi. de donat. Cum 'cui A< nomen tribuitur , effeclus quoque nominis affgnari debeat, per /. 2. §

2. ff. de reb. cred.

Zo vint deze en diergelyke argumentatie nogtans verfcheide reftriótien, en wel voornamentlyk, Si in attributione vel hemony.*7' mia peccatur, vel fi nomina fint hominum arbitrio non ex ufu rerum impefita, l. 4. de legat. 1, /. 206. /. 166. cum feqq. ff. de V. S.

Adeo ut, licet nomina rebus k principio impofita fint , & videantur quafi cum rebus ipfis nata, l. 4. in pr. vers. rerum. ff. de legat. 1. * tarnen, qua ex cujusque arbitrio vel patrisfam: vario ufu affumuntur vel imponuntur, una cum ejus arbitrio at que diverfo d prior e ufu ^acilUrne mutentur, quia hominum {rerum) vocabulamutatitnifubjiciuntur 1. 24. $. fi quis l. 6y. ff, de leg. 3.

Waar uit dan de regten deze conclufie opmaken : Quod fola 40. nominatio nihil juris tribuit L Gajus Sejus 12. de jure patr. I. 10. C. de ing. & man. Ratio, quia ea non prajudicat veritati l. y. (jr ib. tri. yo. C. de teflam. Ita ut rebus mutatis nomina tarnen vetera obferventur ut ita ratiocinatur & illufirat Barb. voc. nomen. §. 14.

Immers de Gearrefteerdens hebbende willen fuftineren, dataan eX haar, gelyk aan deze en gene voornaamfte hoofden en familien ' van een gemeente, juxta Attefi. ad art. 13. d. lit. C. ex fpeciali jure ac privilegie deze publycque zitplaatze in de Nedifche kerk met uitlluitinge van alle andre byzonder van de Loghuizers geconcedeert was, hadden zulx moeten bewyzen, en dat zy deze daarom genoemde Markyelder banken altoos tot haar particulier ge-

Q.qq * bruik

Sluiten