is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cons. XXI. 217 41. 42f J. Schraffert ad Ref. Velav. cap. 8. art. 2. n. 1. & alü apud. Schomak. d. Cons. Gelro Zutph. P. 3. Cons. 76. ». 22.

fin-

Zonder, dat ook eenige fïngulariteit, nergens bewezen, indezen aannemelyk is, cum juxta eund. Mevium. P. 7. Dec. 169. 38. etiam telles jingulares de diver/is atlibus & tempore deponentes pofeffionem probant , eo quod, docente Baldo ib. allegato, poffeffio repra- 39. fentatttr 'tn qualibet ejus fpecie , ideoque qualiscunque ea fit , genus probat i Vnde, licet in medits te fes fingulares fint, in fine tarnen eonvenientes, tales minime cenfndos effe ait. n. 4 in net.

Zodanig, ook dat zommige DD. als Carpzov, Lib. 1. Tit. 2. Refp. 11. & P,z. Confi. 7. def. 15. & 17. Mod. Piftor. Fö/. i. Cons. ft. n. 16. & Gratian. Dec. 192, ter confideratie van deze poiTeiïbire faveuren, ten definitiven ordinairen poffeflbir reparabel, refragrante fupral. ütrykio U. M. ad ff. Tit. Vti poffid. 40» §. 4. hebben derven vaftftellen , quod etiam fufficiunt femiplen* probationes per unicum tefiem haud juratum faila, reprobatione regulariter non admijja.

•Doende eindelyk tot ftavinge van der Getn: gereprocheerde, 41; atteftatien niet, als of dezelve met geen redenen van wetenfchap zouden bekleet zyn, nademaal tot probatie van poffeffie genoeg is , dat zy gezien hebben dit of dat door ymant gefchiet, gedaan of verrigt te wezen j te/lis namque indutlus ad probandam poffeffionem fi dicit, vidi eum pefidere, quia aravit, feminavit &c. & ft pofiea interrogetur , quid efi , pofleiTio? dis at, nefcio,* non invalidatur tefiimonium e;us. Reyger. Thes. far. voc pofeffio cui ann. n. yj. 185-, ,89. & 211. per DD. ibid.

z° ■ Hebben wy almede op die voorgebragte , dog nergens met relatie tot des Gedes: ultra annum&diem gepoffideerde vaaren nootweg bewezene, oudre getituleerde pofTeffie van Imptn: in hoe judieio fummariffimo geen regtelyk reguard mogen nemen objurafuor. allegata; Add. Landi egt deze/Graaffchap d. tit. 3.

2. in verb. amfchynlyk\flen, waar mede alleen in hoe interdiüo 42; retinenda poffefiïonis ge reflecteert wort op de tegenswoordige en niet op de oudere pofleffie, etiam li titulo jufio munita fit, Menoch. fape all. rem, uit. n, 1.

En alzo provifionaliter gemaintineert en geprasfereert, qui tem- 43.

Ee 2- pore