is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

423 Pa.K.TISQ,TJARTJE

pore litis conteftata in poffefftone vel potius detentione reperitur , donec totapoffefftonis fe: plenaria caufafiniatur. v. fapel. jurispatriiTriumvirt DD. Goris, Sande dd. locc. & Schraflert. cit. cap. 8. art. 3. ». 2 ubi judicatum Supremi Senatus. 44. Aantonende, dat een blote pofleffie of detentie, byzonder]yk in ons Gelderlant, zodanig favorabel is, dat een bezitter zonder diftindie van goede of quade trouwe, ook gedeftitueertvan fundament en titul, daar in moet worden gefterkt, tot dat hy, fchoon als met een flinger daar in, als'tware, geworpen, met beter regt dat is ten vollen poffeffots of petitoir daar uit zal gefleten

,c ZyOm dat teftantib. DD. a pr*l. SchoepfF. ad ff. d t. n. 7. & 8. citatis, aller eerft in judicia ordinario poflea tnftituto die pofleflïe m confideratie kan komen, welke beter, ouder en getituleert be; vonden wort; , ,

* Ita ut Chriftin. Decis. Cur. Belg. ex all. DD. reile mbu tradere, 46. videatur: Quod, cjttamvis poffefor folum probet poffeffionem prafentem fine titulo, & alter poffeffionem babeat anttquhrem cum titulo, tarnen obtinebit in rccredentia; quia , imerdiüum non tam poffeffionem, ut porroait, quam(latum rei, qm eft tempore litis, refptctt: Item recre* dentia tn pojjefforto manutencntia debet adjudican ei, qui repertus eftin poffefftone tempore litis mot* , eüamfi pars doceret de proprietate aut maiore poffefftone &c.

47 Gelyk wy tSL? ook niet hebben mogen letten op die voorgewende clandeftiniteit, en daar uit geinfereerde furtive pofleffie , met diftindie tuflchen permanenteen momentane of periunctoire aden omdat, fchoon dezelve juxta Mascardum tnTr de Probit Vol \. C> 1414. & alios DD. niet prejudiciëren alle die en andre poinden by Imptn: nergens bewezen , in hoe judicia niet aannemelyk zvn , als vorens ex jure en wel in t byzonder ex Strykio ad obfervationem prima differentie inter fummartum & ordinarium pojjejjorium aangetoont. q. r.

48 Rakende het zo fterk aangedrongene bewys van een nette ' tytftip van een jaar, 6. weeken en 3. dagen , tot eene buiten

contradidie begroeide pofleffie , waar mede Imptn: by hare Replicale fchrifture bet bezit van de Gede: pro 4°- vergeefs hebben tragten te betwiflen , daar omtrent en tot debat van