is toegevoegd aan uw favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COKS. XIX. Ió*I

celknea Epigrapbica van wylen myn Schoonzoon, den Advocaat Fiscaal van 's Graaffchaps Finantien, Mr. Jan Andries Hultman, en aldaar/wg. 332—335. aangehaald by myneRechtkundige Aanmerkingen over d' Ordonnantie van den 50. penning Art. 1. nn. 116. —124. alwaar van den aard en regt van 't Markenrigterfchap mede gelproken is.

Hier uit zal overzulks wel haalt begrepen konnen worden, dat, m deze jurisdictie niet privative, maar cumulative aan de Land- ofte ~° Markheeren geconcedeert zynde, de jurisdictie van den ordinairen Rigter niet te min voorbehouden blyft; zodanig, dat het in arbitrio aStoris gelaten word , de Leden over deze en geene markzaken te conveniëren, 't zy voor den Marken- ofte gewonen Rigter. v. J. Hoekman de Jure Aggerum Cap. 12. nn. 3. & 4.

Want, fchoon ook de gedaagde Markgenoten ofte Leden zyn gehouden , zig voor die Markheeren te fiftejen, zonder der- 8zeiver jurisdictie te declineren , zo prsejudicieert dog zulks niet aan des andrens ordinaire jurisdictie , gelyk in firnïli tradeert D. Mevius ad Jus Lubec. Lib. 4. Tit. 13. Art. 3. n. 28. Add. Mynfitig. Cent. 6. Obf. 99. & Berlich. Pr. Concl. P. 1. Conel. 74. ». 10.

Dan , tètwyl hedendaags van die oude regtspleginge ( die voor de Markenrigters en Gëerfdens fub Dio op een Holting 9o(te Ervendag ,m{ummkr verhoor van Parthyen, levato velo, a\s men zegd, voor dezen gehouden , en door hare Schatert ofte andere dus genaamde Markendienaars zonder lang uitftel paratelyk uitgevoerd wierd ) voor een groot gedeelte, zo ten reguarde van de manier van procederen, als voornamelyk van de execu- ISi tien dezer markenrefolutien, afgegaan, en dit gedeelte van jurisdictie overgebragt is tot den ordinairen Rigter, waar onder die goedren van een fchuldig ofte gebeukt Markgenoot gelegen zyn , gelyk in praxi hodierna bekend, en den volgenden 22. Titel Landregtens daar van niet vreemd is ;

Zo zou ik niet durven valt ftellen , dat onze hedendaagfche Marken en Leden van dien, of hoe dezelve wyders en anders n. onder de namen Maalfchappen, Holtingen , Buurfchappen , X*- GS-