Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o n s. XLVI. 507

quia (ut verba Ant. Fabri in Cod. Sabaud. Lib. 3. Tit. 23. Bef. 3. in Nut. n. 1. meafaciam ) non ad publicam utiiitatem, aut alia uila ratione ad Judicis officium hoe pertinet, ut ufufruéluarius fatisiet, fi proprietarius nonpetat.

Om redenen, quod non potefl fatisdare cover e, niji per fliputationem.v. d. L. i.pr.&§. 1. ff.Ufufr. quemadm. caveat, nee rurfus jj fpondere & promittere animo jlipulandi , fi non fit, qui jlipuletur, per L.1.& tot. Tit. ff. de Verb. Obligat.

Waar uit hare folutien dan ligteiyk kunnen ontfangen , wanneer de wetten deze en gene imperative en precife bewoordingen i<5, komen te bezigen, en van declaufulen,7#/o_/W & temporis preefinitione, gewag maken, omdat, alsdezelve't officium Judicis xeguarderen, geene cautie, dan ad infiantiam partis, gedecerneert word, als ex all. Fabro , en nader ex Surdo Decifi 57. n. 16. ê? Dec. 281. bewezen , en met dat gevolg aldaar te zien is, quod 17. ufufruéluarius, non vitiofe, fed bonafide poffidens, moram non committit ante interpellationem,& ficfruclus facit fuos.

Ik vinde van deze univerfele regtsleere, thans in foro Rpraxi, teftantibus, inter alios DD. prceter laud. Bufium , Clar. Lauter- 18. bach in Coll. Th. Pracl. Lib. 7. Tit. 9. §. 4. Struvio Synt. Jur. Civ. Exc. 12. Th. 68. &6o. ibidemque Maller, in Notis, Oldend. in A£b.Forenf. Prugymn. Cl. 3. ASl. 6.p. m. 372.6f 373. vs. Hicautemefi magna &c. Pinell. Comtn. ad L.i. C. de Bon. Matern. P. 2.». 77. Caft. de Sotomaj. Üper. Lib. i.de Ufufr. Cap. 16. nn. 9.14. 18.6?c Gaill Lib. 2. Obf. 46. Stryk. in Ufu. Modern, ff. ad Tit. de Ufufr. ear. rer. qua &c. §. 4. Fachin. Contr. Lib. 8. Cap. 43. B. Van Zutphen Nederl. Prakt. voc. Lyftogt §. 16. J. Voet ad ff. d. Lib. 7. Tit. 9. n. 11. S. Van Leeuwen Cenf. For. P. 1. Lib. 2. Cap. 15. n. 7. A. Van Wefel ad Nov. I9Confi. Ultraj. Art. 11. n. 60. en J. Verflegen Obferv. de Ufufr. Obf. 13. p. m. 193. &c. aangenomen, en met verfcheide fententien beveiligd, alleen in Jure Civili fc? Statutario twee exceptien.

D' eerfie beltaat daar in, wanneer by 't legateren der tugt hoe onus fatisdandi ,quod legato non cohceret, den getugtigden fubcondi- 20. tione is opgelegt, quo cafu denzelven, fchoon nooic géinterpelleert, S s s 2 de

Sluiten