is toegevoegd aan je favorieten.

Selecta consilia et responsa juris [...]. Dat is Uitgelezene jnstructoire en decisoire consultatien en advisen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

654 Part is Quinto

behoeft men het onzekere niet te giilen, en vervallen mitsdien daar door alle andere onzekere befpiegelingen, nopens derzelver ware beduidenis gemaakt.

Voornamenlyk, daar het woord Heerlykheid, by deDmtfchers terfcMft geheten, niets anders ( gelyk Befoldus in Thefaur. 59- Prdèiic.JdauSt. Tom. i. Li». H. voc. IfttVfttjUfft §• 46- zeer wel res-uardeert ) te kennen geeft, quam territorium , cm wha• ret junsditïio , fimplex cj mixtum imperium, en overzulks de hedendaagfche Heerlykheden niets anders zyn, dan zekere zoorten van regtsgebieden, ofte regtsdwangen, in publtca juris dicendi c5 judicati exequendi potefiate beftaande, en in oude tyden, inzonderheid hier te Lande, maar geweeft zynde biote officien, dewelke , daarna van natuur veranderd en hereditair geworden , vervolgens, als eigendommen, ofte als leenen, zyn gehouden geworden, en ten laaften aanleidinge gegeven hebben, om aantenemen het gebruik van jeigneuriale regten, blyvende niet te min erkennen haren Souverein, en den eigendom van deszelfs gëufurpeerde regten , waar van zy het by haar geoccupeerde vrugtgebruik ofte utile dominium ter leen ontfangen, wordende daarom doorgaans , hóe groot en aanzienelyk ook derzelver reg^ ten en praëminentien zyn, genaamd fuzeraine ofte fuhaltei ne Heerlykheden ofte Seigneurien , gelyk genoegzaam alle Heerlykheden in deze Provinciën zyn , in tegenftellinge van zodanige andere Heerlykheden, dewelke, als van niemand dependerendc, om die redenen publycque ofte fouvereine Heerlykheden geheten worden, zo en als dit een en ander in zyne differente zoorten engewrogten,onderfcheiden-en omftandiglyk, door den geleerden Schryner van het Publyk Gebed 3. Deel Secl. 2. per mum , en voor al BI 39-48. 51. 52- 9% enz. gedemonftreert word, en weldegelyk mede zyne relatie hebben moet tot de Heerlykheid Pouderoyen, als dewelke, hoe heerlyk en menigvuldig ook, naar het gededuceerde van den Heere Schrajfert d. Conf. nn. 9. & 10, hare regten en prsrogativen mogen wezen, en hoe zeer ook dezelve al, van hare eerfte opkomft af, in eere, luifter, en vermogen boven

an-