is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen [...] welken [...] op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 230 )

Frydag den 23 May 1777.

PRiESENTEN. Als boven.

J)e Heeren Gecommitteerden van beide Provinciën huiden op de PIev by een gekomen weezende, en een generale infpectie der Werken aldaar hebbende genomen, voorts overlegt, wat ten dien opzichte zoude konnen en behooren gedaan te worden; hebben na gehoudene deliberatie rroed. gevonden, de Landmeeters der twee Provinciën te gelasten, gelyk *elast worden kragt deezes, om in de eerfte plaats, zoo ras het Water daar toe bekwaam zal weezen , een generale Infpecïie, zoo der Aarde als Waterwerken aldaar te doen, en te examineeren, of en welke Defeaen zi^ dair aan bevinden, die noodzakdyfc gerepareert zouden dienen te w ^n voorts op wat wyze zulks het beste en met de meeste me age gedaan zoude kunnen worden; *cl,«g* ge-aan

Ten anderen na te zien het Sluisje leggende aan het beneden einde van den regte, Leydyk, „aar aan, volgens het opgeeven van den Op eX verfcheide Defeden zig'zouden bevinden; P 'cnucr,

Ten derden, alzoo de Eigenaars der Weilanden boven den Veerdam ec. legen, „aar aan de „aterlosdnge, door het aanfluiten van den li„,ier Levdyk „as benomen klaagden, dat derzelver Landen daar door k„„ b erven, zyn dle Landmeeters insgeJïks gelas( ^ ™

het daar mede » gelegen, mitsgaders hoe, en „aar aldaar een deuket

met byvoegmg van een beftek nevens een overdag, „at kostenT „ * na haar gedagten „el zoude bedragen;

Ten vierden en huscelyk by Haar Edele Mog. vaswe/ïeld zvrde «** vastgefleld „ord hy deezen, dat ten behoeven en ter ZL"1 ,f cl van e twee Provinciën zullen 2y„ e„ blyven de ,*£ va» de Glatas van het Fott Geldetsoort, mitsgaders de reg e/eöTr CE Leydyken, met ahe het Land kggende voor de geme'de Dam en Dvken tot op het Oever, zullende de boven kant van dien Dam en relf Le, dyk met een bek„a,me Sloot of Graave van het andere Laad dr T de E.genaars zal verblyven, „orden gefepareert, in zoo verTz„!^ behooren nog „iet gefchied mogt zyn, ter„y, over de nZ UyLïl de mefures da;r omtrent re n,-*m0„ u ^ 1 leydyk en

Ceoflche Heezen "S^,^* * ^ ^"tóJ «< *

Hebben Haar Ed. Mog. over zulks de PPmPn« t «*«. de tneet ng eu opneming o^^^^". - "*

reeds gedaan narW >-« .0 •* ,> oor eer->Se l;me»

b<-uauu , naaer te revideeren en Ipec aal cm m ren. hoe r i ^ m'11 °P re maaken en te rotee-

S^SX^ITX?*'Eigenaar óoor d£ twe-

- worden, mfts^Ie 3''IZHZT»* T « ™«-Hm en resten, om ,e j£ TJfiZ tZtZ

mes