Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï5 GERHARDI F E L T M A N N I, JC.

Ëum, ut Het fcederis legibus; fed etiam puniendi ui fteterit. (i) Magis ergoprobabitur lenius iftud remedium adhiberi & fumptu focn popuh aggeres reftauran poffe (*) Hunc tarnen non repetituros caeteros fcederatos, fi propno nomine illum fecerint, cenfet quidem aliis in teftimonium citatis Felicius: (/) Aft cum nemo prcefumatur fuas jacbuTe pecunias, (m) eafque focio donafle, (») atque lex Diocletiani & Maxim, ad quam provocat, (o) de ejufmodi focio, qui ea menie, utfumptus pro portione fua non reciperet, aggrejfus eft, fed nttotius loei dominium ujur. parit, fit concepta j quis non cernit, id perperam ad eos, de quorum animo non conftat ab Heftore transferri? Sed nee hunc juvat Ulpiam ad Ediftum locus, (p) quia loquitur de focio, qui fumptum fecit in rem communem, ut lucretur folus. Nos autem agimus de fcederatis, qui, ut fe tuerentur , in communem quidem omnium falutem, non veró rem quid impenderunt. Quantum enim ad cuiufque gentis patrimonium ditionemque attinet, amicitia magis quam focietas inter fcederatos contraéta intelligitur. Non autem mibi fic cum amico omnia communiafunt, quomodo cum focio, ut pars mea fit pars illius. (q) Ex quo loco erudimur ratione mih'tum focialium, partem unius populi effe partem alterius. Sed haec obiter. Sicuti autem fupra diximus cundtos, quorum agros unus agger, ne a flumine aut mari vaftentur, tuetur, opem pecuniamve contribuere tenen proximioribus accolis, quoties hi falva majore parte facultatum fuarum partes fibi aftignatas reficere nequeut, ita ex fcederatis focios populos focio populo, fi folus aggenbus fuis renovandis muniendifque impar fit, currere fubfidio eadem humamtans ratio fuadet, etiamfi id fit extra publicas tabulas. (r) Confideravimus afiquando ifta i-i privatis, cum anno cioioclxx. oneri injun£to nee fufneeret vidua Stempebi, nee cohors', (s) cui adferipta erat; Aggerumque Judices decreviftent, ut omnes & ftnnuli, qui eadem focietate tenerentur, oóïo feüercios m ftngu/a jugera conferrent licet pars feinaudita, pars contra rationem juris illud ftatutum efie quererentur Aaionem tarnen iis refervavimus contra illos Judices five focietatis moderatores ut quantocyus cararent venundari praedia Stempeiiana, atque ex pretiofatisfacerent ii extra ordinem jufli erant pecuniam contribuere. (t) Prius quam autem de acceffionibus iterum dicere incipio, pauca lubet notare de iïgnificatione verborum, quorum creberrima in hoe opusculo eft facta mentio: idque vel eö magis operaï precium fortaffis erit, quod plerique Germaniae fuperioris incolae aliique a noftris oris remoti & disjunóü cum illa turn rem ipfam ignorent. Vetus apud noftrates eft fabula, olim acta litis hic peraftae ad ordinem quendam Jure confub torum fuiffe miffa fententiam auem locutam de pifcina. Sed & alia narran folet de Sereniffimo Duce Wirtembergico focero quondam Principis noftri optimi Georgii Chriftiani. Huic enim querenti aggeres fuae ditionis maximos defiderare fumptus, iïlé fertur refpondiüe; fe iftud mirari, quod ex pifcinis non temnenda foleat obvenire dominis utilitas. Hsec gui audic, nonne x'fir natt jiówro» dieet? Ita faneefb Sed fi vera fint, ambiguitate nominis errarunt. Cum enim Germani non habeant proprium vocabmum, quo aggerem fignificent; noftrum Dijck ad rationem lingu» fuae flectentes dicunt Teicb *. quod poftremum pifcinam fonat. Annotavit quidem Scholiafles Germanicus ad illum juris Saxomd \ocum, in quo de aggeribus asitur ■ Diefer artickel betrift furnetnlicb die, fo an der Elbe im Lande zu Jericbound Mnabtvarts nacb Lüneburg •wobnen: da man pflegtfolcbe tbamme zu balten; id eft; Hic articuïus fteftat pracipue ad eos, qui ai Albim in regione Jericbo atque deorfum verfus trobe Luneburgum babitant: ubifolent ejusmodi aggeres babere: Sed& AndreasRauchbarus fciptum reliquit, (v) in Saxonia ad Albim aliaque flumina complures moles nee non valla & aggeres pro agrorum tutione conftruétos reperm. Amphus verbo Teicb utitur non femel memoratus Scholiaftes. Ut & rem ipfam & verbum videantur noffe Getmani. Verum enim verö jam feculum eft, quod Rauchbarus &

ultra

(0 Hugo Grotius lib. h de Jure b,&?> tap 3. n. at.

(k) arg. /. 31. D- de R. I, (l) d Mp. 27. n. 36. (m) l 25. i» fi• D- * f™**'(n) l. J.pr D de donat. (0) /. 5. C de adific privat. (f ) 6. parag. 2. D. t«mr»> drvii.

fy) Seneca 7, de benefit.

(r) Vid. Seneca 2. de Ira 27.

(x) Acta litis habent Rotte: (t) Sentencia lata in fi portal, poft Baf tbolom. ió83. in Caufa Gerdt Claflen veluti mandatarü Berkiorum contra Ambtt vervtalter é* Deicb-ricbter xu Norden.

(v) lib, a. art. 56, tit 6,

Sluiten