is toegevoegd aan uw favorieten.

Opera juridica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIBER l tit. Vïfcj LEX W 207

LIBEROS IN POTESTATE HA- 1

BET, Sï SE ADROGANDUM DEDERIT, NONSOLUM IPSE PO- I TËSTATI ARROGATORIS SUBjl- I CITUR, SED ET LIBERI EJUS IN EJUSÜEM FIUNT POTESTA- j

LEX. IIL

COMPENDIA

Olim Conful apud femetipfum emancipari, vel in adoptionem dari poterat. n. i.

An unus diverfas perfonas fuft inere pos ft. n. 2.

Notarii non poffunt conf eere inftrumentum publicum de propriis negotiis. n. 3-

I. QI CONSUL VEL PRiESES a- I ^ liusve magiftratus FILIUS FA- j MilAAS SIT. I. o f. de kis, qui Jui vel. al. jur. POSSE EUM APUD SEMËTIPSUM, parris protettione facta /. fi. C. de emancip. VEL EMANCIPARI VEL IN ADOPTIONEM DA- j RI CONSTAT. Hodie autem ejusmodi in muneribus conftituti cum legi- I bus tum moribus pro emancipaüs habentur, atque ideo a parentibus non poiTant ahis in adoptionem dari, quare hic locus ufum non habet, cum enim J fe ab alio patiuntur adrogari, tune Principis au&oritas debet intervenirc. /. 2. ff. h. i.

II. Videamus ergo an alium prséftet? Primum hinc exftruunt regulam, unum hominem diverfas perfonas fuftinere, etiamque pluribus officiis, fi fibi non fint contraria, poffe fungi, quam variis exemplis deelarat Carpzov. p. 2. decif. 194. per tot.

III. Transferunt hoe ad Notarios , quafi illi de teftamentis & negotiis a fe geftis queant facere publicum inftrumentum, quod non dubiro efie falfum. Dicuntur enim judices chartularii. Carpzov.^. 2. decij. illuftr. 201. n. 2r. Nemo autem fe ipfum poteft fpecialem judicem dare. /. ft. ff. de offic. prat.

L E X. IV.

» . ........ —V - fc»'w.A

COMPENDIA

Lege agere quid fit? n. r. Magiftratus municipales non babebunt legis a&ionem. n, z.

Magiftratus emanciparè filios fuos, & tri adoptionem dare apud fi poteranti

n. 3 • '

Magiftratus non poffunt fibi pignus judiciale in aclis fuis conftituere. n. 4.

Suis vero Creditoribus poffunt. n. 5.

Neque atlis donationcm a fe faclam recle inftnuant. eod.

Nemo feipfitm baptizare poteft. n. 6,

IV. Nee id admiferim, eum, qui habet jutisdïctlonem, fibi, confentiente etiam debitore, pofle conftituere pignus judiciale, ne via aperiatur fraudibus

' per tradita a Schradero mifcellan. c. 12. Hac enim ratione in detrimentum ca> terorum creditöruih posfet in principio' anterioris alicujus pagina;, vel in fine ejus fuum referre nomen, vel alicubi

, infarcire; licet aliter vifum fit Rauch-

1 baro 1. illuftr. QJg. 24. Hartm. Piftor;

' 3- Q,Qj 9- & Carpzovio p. 3. Jurifpr. forenf. confl. 3. def. 14. quos fequitur Brunneman. h. n. i. .

V. Illud facile largior $ ëüm fuo ereditori in a&is fui judicii poffe tale pi-

1 gnus adferibere, üü rede docet Bet» I lich. ƒ>. 2. decif. ï8p. a. 8. & feq. & nefcio, cur dnbicet Brunneman. h. n. a» Non tamen poterit acfis illis infinuare donationem ultra quingentos lblidoi % fe faétam, uti hic redte contra illum fentit. b. n. 3.

VI. Nemo etiam fe ipfum poteft baptizare c. debitum 4. extr. de baptifma. Panormitan. ibid. n. 1. & 5. Vallenf. add. tit. § 2. n. 2. Sic noftri facerdotes, dum uxores ducunt, ipfi heq'üeunt hierologiam peragere.

TE , TANQUAM NEPOTES, hi e* nim non poffunt in patris naturalis poteftate effe, quod hic ipfe hi aliena manu fit, fecundum diéfa ad l. 4. ff. de biï qui fui, vel al. jur. funt.