Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIBER f. tlT. XIV. LEX. III.

P.O3 Cö«7OT. C0/tfr<i cr/W- Cl. 7$7. n. 107.

CS 108. i . '

XI. Hujus enim filentium tune loco tituh cedit, quo & Bufii b. «.8. exemplum de prsetore Ommenfi pertinet, fine quo folo error communis non fufficere c, uti pulchre phirimis adductis auctonbus docet ïhom. Sancherz de matrim. lib. 3. difp. 21. «.49.

XII. At fi fciens alicui inhabili Princeps conferat munus, tune videtur eum habilem reddere. D. Strauch. deftatut. a fummo Princ. § 38. Dnminodo id in Principis fit poteftate. Brunneman h n. 4.

XIIL Ex hoe loco porro erudimur quod, cum nemo alienigena hic Senator aur Tribunus plebis poffit fieri nifi qui oftenderit fe non efie hominempropium, ^tarnen fi rite eleétus fuerit, qui hujus conditionis erat, non ideo ab eo gefta nullius fore momenti, cum S. P. Q- Groninganus & homini pro-

Prvtv *?• drC^'l haBC P°feftatem.

Al V. Sic fi Profeffor quis fit fa&us qm Doctor non erat, pro eo tamen habebatur, non ea propter ajemus irritas < ehe collationes titulorumin aliosfaétas, nam & bfciflet univerfitasliteraria Doe-1 1 torem fffedlfet.

. XV' F'inge eum, qniob furtum virgis aefus fint, inter üudioios bonarum 1 artmiu recipiendum non efle, hunc au- t tem albo Academico apud Reélorem I iftius rei ignarum nomen dedifle, ite- 1 rnmque graviter peccaife, an Magiftratus Urbani an vero Academici de hoe dehéto erit notio ? Huic, fi modum lm- c peni non excedat pcena, ftatuendi de / ea poteftatem largior cum Cothmanno t Refp. Acad. ffo. n. 15. & per ut. ubi n. b 114. & feq. Variarum Academiarum R.e- i fponfa de illa re refert.

XVI Sed nee femper audloritas fu- e perioris, ut in initio adfit, requiritur, j fed fola publica utilitas, qua; errori n communi fufltagatnr, per hunc facla e jbftinet, ira teftis communi opinioire b habihs judicatus fidem facit. /. 1. C de ai teftam. Nicol. van der Hdcb. fingffar* p, 55- «• 2. Coftal. h. n. 13. Er jus ex dh -errore -natum ftepe poftea confenfu Prin- ta cjpis aut populi recipitur. Lamb. Goris pc tracl. 4. adverf ar. % 35. n. 2. A? 3 Sa- v< cerdos ab eo conftitutus , cui id jus non fu erat, non removetur, fi ifte jam anrea A facerdotem elegerat, licet poftea eo ju- ft re cadat. c. confult ationibus extr. de htre patronat. Coftal. h. 72. 9. & io. Sic. fi m exteri arceantur a reip. rauneribus, va- qi lebunt gefta ab eo, qui fuit habitus pro m

N r,

indigena & ad dignitates admilTus. Valdaura obferv. 6. n. 122. Nam, fi fciflet populus & Princeps, potüiffVi;t ei jus civitaiis dare, quod jam ghfthe vocant. arg.h.l.f,.

XVII. Quid vero ajemus de inftrumentis confeéfis ab eo, qui Notarius' non erat fed communiter pro tali habebatur? Et hac valere vulgo docent, apgh. I. 3. Bufius ibid. n. 7. Joh. Herm. %am, de ferv. perfon. lib. 1. c. 1. n. 22. qui inde nrceffit ufum practicum illarum legum,quas'dë fervis Ioaiumrur. Ecro ?l id negandum putcm, quia "populo, qui ejus opera ufus eft, debuiffet, inquirere, an Notar. effet creatus nee ne & ft fciffet non potuiifet ei id munus dare. t ulv. Pacianus /. 2. de probat. c. 21. per tet. Farm. p. 5. prax. crim. q. 155. ». 19. pifi forte, fciente & tacente ad id Principe , Notarii munere fungeretur.

XVIII. Quid enim fi in vicina Frifia Belgica quis pro Notaiio fe gererot, ejusque inftnimenta ab ordinum legatis <x a hiprema curia, veluti publica perona confeóla recipirentur? hoe fane aiu eo valitura robore, qua? de nego10 inter Tituim Cajumque celebrato lemde conferipfit. Farinac. f</. I. n. 96.

XIX. Aft quiri^Mtris erit, fi apud Clinos Frifiosque Germanos id accideret? tt quanquam non levem moveat dubiationem, quod illorum populoruro rmcroes Notarios creare non poffint, pna boe ftbv feivavit Csefar, idque Conitibus Palatims codicillaribus dare fo;t, tarnen li Notarius infertus fit aftis ïcaüeru, vel, uti nunc ajunt, imma^ nculatus, ob publicam utilitatem pu:m inftrumenta ab eo condita vim pubeam habere debere. Pacian d. I. n. 40. f feq. Jafon. b. n. 54. & 55.

XX. Suftinentur autem ea, qux pet rrorem gefta funt, non in favorem e», qui no verat fe effe incapacem. Waleft 1. confil. 578. nl 16". fed in gratiam irum, qui ejus conditionem ignoramt. Brunneman. b. n. 8. Quamobrem imenta debentur uxori, qux duéla eft ■r matrimoninm, cui benedixit facer>s, cui ea poteftas non erat dara, & men illam folebat exercere, vel haut tent creari facerdos, quod fcemina ■\ infamis effet, & nihilorainus rite erat eledus, uti de cafu, qui alicui ma; Maria; de Guerra evenerat, di«aï Cévaffos d. I. n. m.

XXI. Idem dicendum eft de liberis, & hi alantur, fi nati fint ex patre 1 ]uftus cnmnumiter habebatur matris aritus, qualem prodigiofum vererate-

rens

Sluiten