is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XI{de} deel [...]. Behelzende de historie der Deensche, Fransche, Oostendesche en Zweedsche Oostindische Maatschappyen, benevens die van het Zuydelyk vaste land.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDISCHE MAAÏSCHAPPY. «Ss

en dat de fout in deezen alleenlyk legt by hen, die dit

werkftellig moeiten maaken (/).

Het was derhalven wyslyk beftemd, toen admiraal Boscavoen, met de vereenigde vloot der zee.mogentheden naar J de Indien zeilde, dat hier de eerfte aanval zou gefchied. n. Indien dat hadt kunnen ter uitvoer gebracht worden, is 'eigeen twyfel aan, of de tocht zoude in haare uitkomft zoo i voordeelig geweeft zyn, als zy voorzichtig was in haare be-1 raaming. Maar ach! toen hy daar kwam, vondthy de eilanden1 Bourbon en Visie de France geheel andere voorwerpen, dan 3 zy, die dezelve eenige jaaren vroeger bezocht hadden , ] hem hadden vertoond. De geheele kuft van Visie de Fran- r. ce, was eene aaneengefchakelde boritweering; daar ftondt een 0 verbazend getal kanonnen klaar om hem te ontvangen, en' dewyl 'er geene havens waren, daar hy met zyne fchepen konde inkomen, en geene mogelykheid zig vertoonde, om manfchap met open booten aan land te brengen, om vestingwerken met eene menigte volks, in de vuurwapenen bedreeven, en van alles wel voorzien, te vermeefteren, zo was hy verplicht om na eene kanonnade, die weinig uitwerking hadt, aftetrekken, en zyn reis te vervorderen. Dit gaf tevens den Franfchen gelegenheid om een grooten toevoer van manfchap, gefchut, krygsvoorraad, mondbehoeften , en geld naar Pondichery te zenden, waardoor de verovering van die plaats insgelyks onuitvoerlyk wierdt gemaakt f». In deeze byzonderheden komen hunne verhaaien met de onze volkomen overeen , zo dat men met zekerheid fteflen mag, dat deeze eilanden van het grootft belang voor de Franfchen zyn, en dat het geluk van hunne Oofiindifcbe handel afhangt van den voordeeligen en toeneemenden ftaat van dezelve («). Ook is het geheel niet

on-

(/) GüYON, BAHBINAI9, Dü BOTS.

(«) Zie het bewys hier* van in de nooten. C») Hetkortft enechtil verflag dat wy van deeze zaak hebben, is

bevat

XV.

Boek.

ii.

ÏOOl DSTi

v:u.

Am.

~ie techt an den dmiraal loscawen >as wel ftaamd,. mar bleek nuitvoeryk te zyn,