is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XII{de.} deel [...] behelzende de historie van het Othomannische rijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: QTH OM A'NN-IS C HERY K.

237

genaamd Mehnudion verwoeftte, benevens een gedeelte der overige vestingen en torens.

Eeke zo groote bres vervulde de belegerden met angst; en offchoon zy met hulp van eenige zeeroovers geduuriglyk uitvallen deeden , en de plaats moediglyk verdeedigden , deed de Prins echter aan Mohammed Basba weeten , dat hy genegen was het Eiland af te ftaan, ingevalle hem eenig ander land in de plaats gegeeven wierd, gelyk hem in den beginne was- aangeboden. De Basba gaf van dit voorftel kennis aan Mohammed.- Deeze was zó- verheugd over deeze tyding , dat hy zelf overkwam om dit verdrag te fluiten. Nadat het Eiland aan hem overgegeeven was , liet hy het gemeene volk daar blyven om het land te bebouwen , uit de lieden van den middelftand maakte hy fommigen tot fiaaven en anderen tot Janitzaaren ; en de voornaame lieden wierden naar .Conftantinopolen gezonden om die .Stad weder te bevolken. De Zeeroovers , die driehonderd in getal waren, .wierden allen van onderen op tot de borst toe van een gehouwen, en dus weggeworpen om in hunne fmarten te fterven.

MOHAMMED zette, kort na zyne terugkomst in de Hoofdftad * den Prins gevangen ; benevens Lucio zyn' vollen- neef, die fchoon nog jong hem had bygeitaan in het vermoorden van zyn' broeder; en fchoon zy beiden Mabometaanfcb wierden om hun leven te red den ; wierden zy echter kort daarna weder gevangen gezet , en na verloop van eenigen tyd onthoofd (b). '.

Vervolgens ontbood 'Mohammed den fVaywode van' Wallachiën om hem hulde te komen doen ■> vyfhonderd jonge mannen met zich te brengen en in het toekomende tienduizend kroonen jaarlyks aan fchatting op te brem gen; maar de Vorst deed hem ten antwoord.geeven ,

dat!

(ft) Ci! alqqnd. .Libr. ic* Cap..-2.

G g 3

XVI. Boek. VIII. Afd.

En overgt' veeven,

De Prins, m zyn Neef workn ons. loofd.

De Vorst >nn Walla:hiën weigert den Sultan huiiet e deen.