Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSTROOIING der JOODEN. 235

II , die eene vreedzaame regeering hebbende, het register van het paleis begon te doorzoeken , en onder andere dingen gewag gemaakt vondt van zyns vaders kontrakt met de Jooden in de onderftaande noot gemeld; en die hier door des te meer verbaasd was, dewyl Zabbathai Tzevi toen een groot gerugt maakte , en dooide Jooden als de Mesfias , ter hunner verlosüng gekomen , wierdt aangemerkt.

Ingevolge hiervan beriep Abbas een grooten raad■ om deze gewigtige zaak te overweegen ; dezelve kwam eenpaarig overeen, dat de Joodfcbe natie zonder uitftel verdelgd moest worden ; dewyl zy zo veele bedriegeryen begunftigde, die niets minder dan de verdrukking van het overig gedeelte des menschdoms bedoelden. Daar wierdt dan aan de Peruanen en Vreemdelingen beiden bevel gegeven om hen zonder onderfcheid van ouderdom of kunne om te brengen , en niemand te fpaaren dan die het geloof der Moslems omhelsde. De moord begon te Ispaban , hoofdftad van het Koningryk , en wierdt met dezelfde ftrengheid voortgezet in de Provintien van Scbiras , Gbelan, Hamddjn , Ardan , en Tau* ris , alwaar de Jooden gevestigd waren, en dit woeden hieidt drie jaaren aan, namelyk van 166,3 tot 1666 zonder tusfchenpoozing of mededogen ; in zo verre dat 'er niemand in deze Provintien , alwaar zy ontzach]yke Rykdommen gewonnen hadden, overbleef Eenige weinigen vonden inderdaad middel om naar het Twkscb gebied en anderen om naar Indie te vlugten ; en verfcheidenen redden hunne levens enz. door het Joodendom te verzaaken. Maar dewyl de Vorst naderhand befpeurde dat deze meeste bekeeriügen geveinsd en gedwongen waren , is het Biet onwaarfchynlyk, dat dit hem heeft afgefchrikt van verder'voort te gaan, en hem overgehaald heeft om hen volkomen vryheid van geweten te vergunnen, gelyk het gebruik der Perfiaanen jeGg * gen'

XVII. Boek.

\nn01666.

Moord te

ïspihan

ms.

Verwerven vryheid van geweten.

Sluiten