Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA. JEgypte. 523

zen, menfchen, vee, of eenige groente. De inwoonders zyn voor het grootst gedeelte Mohammedaanen, -uitgezon derd omtrent zestig Griekfche Familien, en eenige weini ge andere Christenen, De ftad is klein, doch de huizen, en byzonderlvk de openbaare gebouwen , de kade, die vry lang en fraai is, de pakhuizen en de Mosqués zyn van eene zeer opmerklyke foort van fteen , die zaamengefteld is van veelerhande hoorns en fchulpen , die door de natuur zo vast aaneen gehecht zyn, dat men die niet anders dan met een' bytel of hamer vaneen kan fcheiden;, en wanneer desze fteen gepolyst is, heeft dezelve een glans, die weinig minder is dan die van het fynfte marmer. Men vind in deeze ftad vier fraaije Mosquës, en eene Griekfche Kerk. De haven» ftrekt van het noorden naar het zuiden, maar is noch ruim, noch diep; by laag water is derzelver diepte niet meer dan vyf voeten, zodat geene galeijen of andere fchepen daarin kunnen komen , dan na alvorens een gedeelte van hunne laading gelost te hebben. De groote fchepen ankeren op eene andere plaats omtrent anderhalf uur vandaar, daar eene goede en veilige legplaats is. De fchepen , die van Siïëz naar Gedda vaaren, zyn meestal op de Indiaanfche wys gebouwd. Deezen zyn gewoonlyk van tagtig tot honderd lasten groot, en geboord op dertig ftukken gefchut, fchoon zy zelden meer voeren dan twee, en de overigen enkel draaibasfen. Men vind geene pompen in dezelven, maar het volk gebruikt lederen emmers om het water daaruit te fcheppen, door middel van een windas; ook zyn zy niet gewoon versch water in vaaten mede te neemen, te meer naardien dit niet zeer noodzaaklyk is op dergelyke togten, daar zy enkel langs de kust en door. gaans voorwind zeilen , zodat zy niet meer water medeneemen dan naar evenredigheid van het getal der reizigers, die zy aan boord hebben. De ftad is niet beter voorzien van gefchut dan de Vvv 2 fche^

XVIII.

boek. ii.

HOOFDST»

Slechte Iaat van

Sluiten