Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die gegoed ziin/tooo en daar bov. een Zeg. van/- 6 - i

.—l — ƒ soco — , /. i2-:

—— / 6000 • —-— ƒ 1-4-5

■ / 12000 ■ - ■ - ƒ 3 - :

- . f 25000 ■ " ƒ 6 - ;

, ■ ƒ ico,ooo —— ƒ 12 - ;

. — ■ ■ 'ƒ200,000 ■ 1 —■> / 24 - : •-

• /4C0.000 — ■ / 48 - :

REKENINGEN, Specificatiën, Bedaratien , Aften van Befltkken, Ordonnantiën Asfignatien, enz. Alle Rekeningen aan Particulieren, wegens geleverde Goederen , Arbeidshoven, Daggelden , Salaris, Vacatiën, Verfchotten, wanneer dezelve bedraagen van 50 tot 100 gl., moeten gefchreven worden op een Zegel van 3 ft. Boven de 100 gl. op een Zegel van 6 ft. ten lasten van den Debiteur. De Memerien en Rekeningen van Makelaars wegens Overdragten van Goederen, van welken liet Zegel betaald is, de Notkicn van Prefe'fhrtn en Doctoren in de Medicijnen, en Chirurgijns, voor zo verre de gedane Vifites aangaan, zijn van deze belasting vrij. Alle Rekeningen, ten lasten van liet Gemeene land, de Sttden, Collegien, Amhagten , Gerechten , Polders, Gildens enz. Van ƒ 10 tot 100 gl. bedraagende, op een Zeg. van 3 ft. —— / ico tot~2oo gl. 1 ■■ 6 ft.

— / 200 tot 400 gl. ■ ■——— 12 ft.

—— / 1000 tot 2000 gl. 1 1 - —— 48 ft.

En voor elke icoo gl. daar boven, nog met een" Zegel-van 24 ft. te verhe-ogen; alles ten lasten van den Crediteur.

Sluiten