is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NATUURLYKE HISTORIE.

oneindig veel plaatfen gefpieeten en geopend was, en om dat de werking der Eb en Vloed van den Afgrond de deelen onder den Equator geweldiger dan overal elders voortdreef.

Zie daar de Hiftorie der Schepping, de oorzaaken van den algemeenen Zondvloed, die van het lang leven der eerfte Menfchen, en die van de figuur der Aarde; dit alles fchynt onzen Schryver geene moeite veroorzaakt te hebben; maar de Arke Noachs maakt hem veel {pel. Wat middel inderdaad om zig te verbeelden, dat, in zulk eene vervaarlyke wanorde, in 't midden der verwarring van den ftaart eener Komeet met den grooten Afgrond, in 't midden der puinhoopen van den Aardbol, en in die verfchriklyke oogcnblikkcn, waarin niet flegts de elementen der Aarde famenvloeiden, maar waarin zelfs uit Hemel en Hel, om zo te fpreeken, nieuwe elementen te voorfchyn kwamen om den akeligen mengelklomp in nog grootere wanorde te ftorten ; wat middel, zeg ik, om zig te verbeelden, dat de Ark, in 't midden van dit alles , geruftelyk voortdreef met haare talryke Equipage, zagtclyk den top der Bergen bereikte, en daar zonder botzing op nederkwam ? Hier fchynt onze Auteur te rocijen, hy doet nieuwe poogingen om ergens behouden aan land te koomen, en eene natuurkundige reden te geeven van de bewaaringe der Arke. Maar gelyk my die natuurkundige reden is voorgekoomen onvoldoenend, kwalyk uicgedagt, en niet zeer regtzinnig te zyn, zal ik dezelve niet bybrengen; het is my genoeg te doen voelen, hoe hard'het moet zyn voor iemand, die zo groote zaaken verklaard heeft, zonder Wonderwerken noodig te hebben of toevlugt te neemen tot eene bovennatuurlyke magt, eensklaps

eittnt te worden door eene byzondere omltandigheid, daar hy, buiten die wonerdaadiee middelen, sreene reden van weet te p-eevnn : dit milt soalrarkrir hnwn

'alle verbeelding zwaar; een Schryver als Whiston laat zig niet fluiten, na zo verre gevorderd te zyn, en onze Auteur verkieft hierom liever zig het gevaar te getrooften van met de Ark te verdrinken, dan de behoudenis van dit dierbaar Vaartuig toe te fchryven, gelyk hy hadt behooren te doen, aan de onmiddelyke werking des Almagtigen.

Ik zal niet meer dan ééne aanmerking maaken op het Syftema, 't welk ik daar getrouwelyk heb voorgefteld ; te weeten, dat zo menigmaal men vermetel genoeg zal zyn om Godgeleerde waarheden door Natuurkundige verklaaringen te willen ophelderen, zo dikwils men zig zeiven zal veroorloven om den Goddelyken zin der H. Schriften met enkel Menfchelykelyke befpiegelingen uit te leggen; zo dikwils men zal beftaan te redeneeren over den wil des Almagtigen, en over de uitvoering zyner Raadsbefluiten, men noodwendig in duifterheden zal vallen, en nederftorten in den Chaos, waarin de Auteur van dit Syftema zig zeiven geworpen heeft; welk Syftema egter met groote toejuichingen is ontvangen geworden. Hy twyftelde noch aan de waarheid van den Zondvloed,noch aan de egtheid der H. Schriften; maar gelyk hy zig daar mede veel minder dan met de Natuur- en Starrekunde bemoeid hadt, heeft hy de plaatfen der H. Schrift genoomen voor ftukken van de Natuurkunde, en voor den uitflag van Aftronomifche waarneemingen; en hy heeft de Goddelyke weetenfchap op zulk eene vreemde wyze vermengd met onze Menfchelyke weetenfchappen, dat 'er het zeldzaamfte Samenftelzel uit is te voorfchyn gekoomen, dat men ooit gezien heeft, te weeten >fètt, het welk wy hebben vooTgedraagen,