is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE POLATOUCHE. tf5

Ieenlyk gemeener in Amerika dan in Europa, alwaar het maar zeldzaam, en met dan 111 eenige Noordfche Landen, gelyk Lithauwen en Rusland, gevonden wordt: dit klein dier onthoudt zig op de boomen even als de eekhoorn • het gaat van tak tot tak, en wanneer het een fprong doet om van den eenen boom tot den anderen te komen, of een aanmerkelyken afftand over te wippen , trekt zyn vel, 't welk flap en gevouwen is in de zyden des lighaams zig naar buiten, fpant zig, en maakt eene ftrydige rigting met de voorfte pooten, die zig voorwaards, en met de agterfte, die zig, in de beweesine van den fprong, agtervvaards uitftrekken: het vel dus gefpannen, en meer dan een duim buitenwaards gerekt zynde, vergroot de oppervlakte des lighaam* zonder deszelfs ftoffelyken inhoud te vermeerderen, en vertraagt bvgevolg de verfnelhng van den val, zodat het dier met een enkelen fprong een vry aanmerkelyken afftand kan overwippen; dus is deze beweeging niet een vlugt gelyk die der vogelen noch eene wappering gelyk die der vledermuizen, die rZ 'h,eïl™ldQ flingenngen of Hagen der vleugelen gefchieden; het is een enkele fprong, waarin alles afhangt van den eerften indruk, wiens beweeging alleenlyk aanhoudt, en langer duurt, omdat het lighaam van het dier eene grootere oppervlakte aan de lugt aanbiedende, een meerderen tegenltand 111 het zakken ontmoet, en dus langzaamer valt: men kan in de bechryving, agter dit: artykel, een omftandiger verflag vinden van de werktuigen hÏ^^ deze ZOTd€1^ge uitzetting van het vel, die aan d. polatouche alleen eigen is, en by geen ander die? gevonden wordt; dit kenmerk zou alleen genoeg zyn om denzelven van alle andere eekhoornen lotten of relmtnzen te onderfcheiden; maar zyn zelfs de zonderlingfte dingen der natuur wel ooit alleen? zoude men gedagt hebben in hetzelfde geflag van dieren een ander met een gelyk vel te vinden, waarvan de verleningen zïï 1 et flegts van het eene been tot het ander maar van 't hoofd tot def ïtaarl uitftrekken: dit dier, waarvan Seba ons de figuur en de befchrvving heeft gegeeven onder den naam van vliegende eekhoorn vanVirginie (b), fchvnt van den polatouche genoeg te verfchillen om een afzonderlyke foort te maaken wy zullen ons egter niet haaften met eene befiifiing wegens deszelfs natuur te' geeven; het is waarfchynlyk een dier, waarvan de foort wezendlyk beftaat en

.„ poot naar de voorfte zittende, welke zy uitzetten als zy vliegen willen .... Zv brengen drie of vier jongen voort enz". Voyage des Hurons , par Sagmd Th.odat pag 305, 3oö - Dw „ is een ander klem diertje, 't welk de Indiaanen van Virginie AJfapanick, en de Enee fchen K „ nu volant, noemen, 't welk zyne pooten verbreedende. en zyn vel üit/preidenfe ah of het „ vleugelen waren, dertig of veertig roeden, van tien voeten lengte, vliejt» H&re du nZ •veau monde, par J. de Laêt, Leyde 1640. Liv. III. pig. 88. - „ De vliêgenS cekhodrn, „ zyn van grootte als een groote rot, grauw-wit van kllur; zy z^zo fhST^i^l " IvZt^Z Zyn;-^? n°emt he, V,isgend?' omdat ^van den eenen boom óp den an eren " l^Z Z°r ïïddel 7" £en/eker vel' dat ziS in de gedaante van een vleugel uiLt wan " ^nL Lvf' kIei",e viU8t£n d?en"' Fo^e de LA HoNTis, Tom. II. pag. 4l! J Dev?ie. „ gende eekhoorns komen uit het Noorden van Amerika, maar men heeft'er fin ceniéen

'Aet ^!WCpï: Sin?; ^ » °f Birds, p,S. ,or. ca.^S^ . Seba Vol. I. pag, 72. Tab. 44. fig. ». 3.

X. Deel. 1