is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2 DE NATUURLYKE HISTORIE

gaande op te klimmen naar de kruin van de keten der bergen zal de grond, die zyne wateren in de Armarfon de Serin, en de Cure afvoert valeijen van den derden rang maaken, en vervolgens zal de Brenne dié in de Armarcon valt, eene valei van den vierden rang zyn; en eindelvk zullen de Ozé, en de Ozerm, die in de Brenne vallen, en waarvan de oorfprongen digt by die ,van de Seine zyn , valeijen van den vyfden rang formeeren: insgelyks zo wy de gronden neemen , die hunne wateren afvoeren, naar de Marne, zal die ruimte eene valei van den tweeden rang zyn, en voortgaande op te klimmen naar de kruin van de keten van het Langres - gebergte, zal die valei, zo wy niet neemen dan de gronden welker wateren uitloopen in de rivier de Rognon, eene valei van den derden rang zyn; eindelyk de gronden , die hunne wateren ontlaften m de beeken Buftiere en d'Orguevaux, maaken valeijen van den vierden rang.

Deze fchikking is algemeen in alle de aardfche vafte landen; naarmaate men opklimt, en de kruin der bergen nadert, ziet men duidelyk, dat de valeijen fmaller zyn; maar fchoon zy ook dieper fchynen, is het echter zeker, dat de oude grond der benedenfte valeijen voormaals veel laager was dan tegenwoordig; wy hebben gezegd, dat men in de valei van de Seine te Parys, hout, door menfchen handen bewerkt, gevonden heeft oo de diepte van vyf-en-zeventig voeten; de eerfte grond van die valei was dan voormaals veel laager dan die tegenwoordig is; want onder dezè diepte van yyf-en-zeventig voet, moet men nog vinden de fteenachtige en aardachtige ontlaftmgen door de ftroomende wateren medegevoerd van de. kruin der bergen, zowel door de valei van de Seine, als door die van de Marne, de Lyonne, en van alle de rivieren, welken zv ontvangen ■ m tegendeel, wanneer men graaft in de kleine vlakte, digt bv de algemeene kruin, vindt men geene afgevoerde ftoffen, maar vafte banken van kalkaartigen fteen, met horizontaale laagen op malkanderen gelegd en leijen daaronder op eene meer of min groote diepte. Ik heb in eenê naauwte , vry digt by het bovenfte gedeelte van dien langen ftrookbergen van Langres, een put van twee honderd voeten diepte ge zien, die in kalkaartigen fteen was uitgegraaven eer men klei gevonden hadt (j). a

De eerfte grond der groote valeijen door het oorfpronglyk vuur of zelfs door de ftroomen der zee geformeerd, is dan allengs bedekt en opgehoogd door alle de ftoffen, die van boven wierden afgevoerd naarmaate het water de bovengronden verfcheurde en uitholde om zig een vallen uitloop te formeeren; de grond dier laatften is-byna'bloot gebleeven , terwyl die der beneden valeijen belaft is met alle de ftoffen welken de andere verlooren ; zodat men, wanneer men de oppervlakte van ons vaft land niét dan oppervlakkig ziet, in dwaaling valt met dezelve te verdeden m banken van zand, margel, fchiften, enz.; want alle die ban-

CO In het Kafteel van Rochefort by Anïeres in. Champagne*