Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*6)

Ik na voor myne ptincipaiefle.dat Requeft fub 1.1., geligt hebbende, en gez Syfken, flille blyvende fitten, addreiTeerde my een, en andermaal, aen Heren Gommis» tërisfen ter Rolle vacerende, en doleerde; dog te vergeevs, ten minften ik won niets, als dat bevel gegeven wierd, dat Syfken zorgen zoude, die klagten te cesferen: dit wierd belooft, dog het nakomen vergeten.

Eindelyk compareerde ik, fchriftelyk geauclorifèerd door myne principalesfe, gelyk by alle perfonele Comparitien, waer by vrouwen erfchynen moeten, te Surinaemen geufiteerd is, weder ter Rolle.

Sydens Syfken, was men, zoo min als voren, gereed, en concludeerde ik als thoen, tot defert verklaring van dat Appoinctement; dog mogte myne Conclufie niet volgen.

Het een en ander, waer van ik verfcheydene klynigheden praiteriere, deed my befiuyten, met den aenvang der voor my zoo facheufe Sesfie van July 1776, voor weigem. Wed*, by Requeft fub K. K. (waer van het Origineel in myne handen is) aen den Hove addres te maeken.

Maer welk was den uytflag?

Ter Rolle moe ft die faek vervolgd worden; en ik kreeg tot ftrafFe, om voor dat Requefi niet te mogen rekenen.

Ik dolere niet over het gemis van het my gecompeteerd hebbende Salaris voor dat Requeft; maer daer over mag ik myne gevoeligheid laten blyken; Dat men, om enen glimp van fayvet te laeten fchynen, my, als het ware voor een verbroddelaer en vermorfer van het goed recht dier Wed*, voor het publicq, op ene indirecte wyze, heeft doen voorkomen.

Dan dat Appoinctement in de wereld zynde, bragte ik, ter gehoorfaming aen die dispofitie, de Saek ter Rolle, en adverteerde daer van myn parthye. Het, in fchyn gelukkig, gevolg daer van, was;

Dat bet Appoinclement ten opfigte van de Wed'., verklaardwierJog» de/Z-rr e/t vervallen &c.

Deze dispofitie viel op den 23. July, dog wierd (NB.) eerft op den 6. Aug. 1776, (de reden late ik daer) gepronuntieerd.

Gepronunrieerd zyncfe, was Syfken al weder te onvreden, en tekende op den 8. Auguftus appel off revifie daer van aen \ zoo en als van die defert verklaring en provo, catie, confïeerd fub LL. welkers authenticque Copie onder my heruit.

De Wed», van Sucbtelen nu Extract van die defert verklaring, rer Secretarye hebbende doen ligten, had ter zeiver tyd extraditie begeerd van alihlke ftukken, als van harent wegen ter geprivilegieerde Rolle overgclegt, en ter Secretarye beruft^nde waer en; &c.

Dog om de aengetékendeYrovw&ü^, wierd de extraditie geweigerd.

Om die reden was zy genoodfaekt, op den 9. Auguftus Requeft te patenteren, copielyk fub M. M. hier agter.

In het zelve verfogt zy van den Heer Gouverneur, om bygebragte redenen, dat het Civile Proces Cowptoir mogte worden gelaft; tegens en onder behoorlyk Recepis, te laeten volgen de gementioneerde Stukken.

En vermits zy buyten haer roedoen, en zonder fchuld, al wederom nodeloze kosten, tot dat addres vereifcht wordende, had moeten impenderen; was hare bede, dat bet Civile Proces Comptoir zoude worden gecondemneerd, aen haer te vergoeden al het gene zy, ter faeke dezes, mogte komen te verfchuldigen, &c.

Omtrent het eerfte Jid van haer verfoek , wierd by App'. verklaard (200 verre in de Saek daer by gem. geen contradictoire Proceduires waren gevallen) mits dien de gerequireerde Stukken daer toe niet kunnen behoren , dezelve dienen te worden uyt' gegeven.

Dog het twede lid van haer verfoek, wierd met ftil fwygen gepasfeerd.

Thoen volgden ter Secretarye de gerequireerde Stukken, dog het Requeft en Appoinctement fub M. M., zoo en als bet zelve ter Secretarye van den Heer Gouverneur uytgegeven was, moeft ten Civile Proces Comptoir blyven, op voorwendfel, om zig daer mede wegens de uytlevering der Stukken, te kunnen verantwoorden. Hier van is het, dat ik niet anders, als ene lirople Copie daer van produceren kan.

Sluiten