Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o PSALM. XLV.

uwe fcherpe pijlen afschieten, in het hart van des Konings vyanden , dat volken onder u vallen. — Wy ontmoeten hier eene dichterlyke teekening van eenen heldhaftigen Krijgsman , die zijne pijlen rondom onder zijne vyanden affchiet, om hen te verfchrikken voor zijne Majefteit, met dat gevolg, dat geheele volken zich aen hem onderwerpen. Maer , terwijl de messias, vs. 3, 4, als een Koninglyk Leeraer is afgeteekend, hebben wy hier te denken, aen de geestelyke wapenen van Christus Koningrijk. — Het woord der waerheid wijst ons allerduidelykst naer het Euangelie der vervulling. Dit woord der waerheid komt hier voor als de wagen, op welken de Koning de waereld rond rijd. -—— Het gene de onzen hebben en rechtvaerdige zachtmoedigheid, vertalen wy, en antwoord rechtvaerdigheid; het zegt derhalven, de tegenwerpingen tegen eene leer voldoende op te losfen , en rechtmatige plichten voor te fchrijven. — De laetfte woorden van vs. 5 en 6 hebben wy, tot éénen volzin gebracht. Het oorfprongelyk woord, door keren vertaeld, zegt eigenlyk pijlen af te fchieten; en dat het hier in dien zin moet genomen worden , blijkt klaer genoeg , om dat 'er vs. 6, van pijlen gefproken wordt. Op dien grond hebben wy het vertaeld, en laet uwe rechtehand , op eene vreesfelyke wijs, uwe fcherpe pijlen af fchieten, in het hart van des Konings vyanden. Door deze fcherpe pijlen hebben wy te denken aen overtuigende bewijsredenen , door welke des Konings rechtehand, dat is , het Alvermogen van zijnen Geest, het hart zijner vyanden, niet doodelyk doorwonden , maer op eene vreesfelyke wijs, dat is met eene onwederftaenbare werking, vermurwen zoude, en hen bewegen, om zich aen dien grooten Koning geloovig te onderwerpen.

De meening van vs. 5, 6. is derhalven onzes erachtens deze:

En zijt voorfpoedig in uwe heerlykheid! dat uwe Majefteit en de luister van uw Koningryk, in deszelvs voorfpoedige uitbreiding en befcherming , voor al de waereld „ meer en meer openbaer worde ! rijd op het woord der waerheid l wordt als op den zegewagen van het Euangelie der vervulling , door alle de waerelddeelen rond

„ ge-

Sluiten