is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 PSALM. LXXII.

tigetl uit zijne ongelegenheden redden , die daer roept tot God om byftand; mitfgaders den elendigen, die door ramp en fchrik als uitgeperst is , ende die geenen helper en heeft, die in zijnen tegen woordigen toeftand verlaten is, zoodat niemand naer hem omzag.

13. Hy fal den armen ende nootdruftigen verfchoonen : menfchen, die onder het befef van hunns zonden gebukt gaen , met ontferming behandelen: ende de zielen der nootdruftigen verloffen uit de engte in welke zy geprangd zijn , door zijne genade aen hun te verheerlykem

14. Zijne onderdanen zullen, ja wel, vyanden> en tegcnftanderen hebben , die zich van list en geweld bedienen zullen; maer deze Koning der eere, zal hunne bopsaertige aenflagen verydelen. Hy fal voor zijne onderdanen zorgen , en hare zielen van lift ende gewelt bevrijden ; ende haer bloet fal dierbaer zijn in fijne OOgen. Hy zal het zelve aen den vyanden van zijn volk wreken , en het aengedane leed op hunnen kop doen wederkeeren. -

15. Ende het Koningrijk van den messias zal altoos duuren ; ja hy fal leven; welke zwarigheden zijn Rijk ook mogen overkomen , Hy zal altoos blijven leven, en beftendig het gebied voeren; ende men fal hem geven van 't gout van Scheba; zijne onderdanen zullen hem het dierbaerfte het welk zy bezitten, gewillig toewijden ; ende men fal gedueriglick voor hem, en om den voorfpoed van zijn Koningrijk bidden: den gantfchen dagh fal men hem fegenen, en blymoedig loven.

i<5. Is 'er een hantvol koorn in 't lant op de hoogte der bergen; de vrucht daer van fal ruyffchen als de Libanon: ende die van de ftadt fullen bloeyen als het kruyt der aerde.

Om vooraf de letterlyke fchildery wel te verftaen , heeft men op te merken , dat 'er een geval onderfteld worde , aen het welk eene tweederlei uitkomst wordt toegeëigend.

Een