is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM. LXXX. S29

redt ons uit het geweld der Syriers onze doodvyanden , fo fullen wy uwen name aenroepen, met lov en dankzeggingen.

20. O HEERE, Godt der heyrfcharen, brengt ons weder; laet uw aenfchijn lichten, fo fullen wy verloft worden.

Vergelijk vs. 4. en vs. 8. De driemalige herhaling dezer bede is een dichterlyk fieraed, en tevens van een fterken nadruk.

PSALM. LXXXI.

1. T^Oor den Opper fan gmeefter , op de Gitthith, [eenPJalni] Afaphs.

Op de Gittith, zie het aengeteekende by Pfalm 8: 1.

Dit lied behelst eene opwekking aen Israël, om God, by gelegenheid van het Feest der nieuwe mane, met blijde dank- en lovzangen, openlyk groot te maken; met verzekering, dat alle vyandige vervolgingen een einde zouden nemen , wanneer zy zich van hunne hardnekkigheid bekeerden.

Tot nog toe had ik de zaek zoo begrepen, dat deze Pfalm, op de dagen van het Euangelie, moest worden toegepast ; dat het Feest der nieuwe mane hier den dag van het Nieuwe Testament beteekene;en dat de hardnekkige Joden hier opgewekt worden , om het heil van christus geloovig aen te nemen , en daerdoor het oordeel der verwoesting voor te komen. — Maer, nadat ik het begrip van eenen zeer beroemden man, die het laetst eene zeer oordeelkundige verklaring van het Boek der Pfalmen gegeven heeft, heb nagedacht, is het zelve my zeer aennemelyk voorgekomen. Zijn Hoog Eerw. is van oordeel, dat de Dichter hier fpreke van het Paeschfeest , het welk ten tijde van Koning hiskias gevierd is, en van het welk 2 Chron. 30: 16. gezegd wordt, dat 'er niets dergelijks, federt de tijden van salomo, had plaets gehad. — Immers dat 'er op het Paeschfeest gedoeld worde, fchijnt daeruit XI. DEEL. P 3