Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SALOMONS. III. 35?

5. Ick befweere u , gy dochteren Jerufalems, [die] by de rheen, ofce by de hinden des velts zijt; dat gy de liefde niet op en weckt, nochte wacker en maeckt, tot dat het [haer] lufte, verg. Kap. 2: 7.

Zou dit alles zoo gebeurd zijn, als de sulamith het hier verhaelt aen de dochteren van Jerufalem? Dit komt ons zeer ongeloovbaer voor. Zou de Gemalin van zulken grooten Koning als salomo was, door de ftad hebben rond geloopen om dien Vorst op te zoeken, hem eindelyk op de ftraet gevonden, en hem vervolgens naer het huis van hare moeder, naer het paleis derKoninginne van Egypte, heen gevoerd hebben ? Het een en het ander is zeer onvoegzaem.

De zaek fchijnt deze geweest te zijn: dat salomo zich, geduurende eenen langen tijd, aen zijne Gemalin onttrokken hebbe , dat zy daer over verdrietig geworden zy, dat zy daer over aen den Koning door de hovelingen hebbe laten klagen, en dat salomo daerdoor bewogen zy, om met haer een tochtje te doen naer Eqypte, en hare moeder een be» zoek te geven. —- Deze gebeurtenis, zal salomo, op eenen dichterlyken trant, mee die inkleedfelen en byvoegfelen, hebben willen fchilderen.

Voorts hebben wy nog aen te merken , dat het gezegde vs. 1. onmogelyk de tael van eene bruid wezen kan ; en dit is een der redenen , om welke wy sulamith niet als de Bruid, maer als de Echtgenoot van salomo befchouwen. — Zou eene eerbare bruid in Europa, zulk eene tael mogen voeren? en hoe veel te minder dan in het Oosten en onder de Joden ?

XII. DEEL. Z 3

Sluiten