Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 ezechiel; xl.

portael, in de open lucht, waren twee tafelen van defe, dat is de Westzijde, ende twee tafelen van gene, dat is de Oost-zijde, van den uitgang des binnenften voorportaels, zodat alle, die door deze poorte inkwamen, tusfehen die tafelen doorgingen. Deze tafelen dienden, om daer op te flachten het brand - offer, ende het fond-offer, ende het fchult - offer.

40. Oock warender vier zulke tafelen, aen de binnenzijde van de Noorderpoort, aen de zijde van buyten des opgangs aen de deure der noorderpoorte, twee tafelen , het zy ter wederzijde van de trappen der gemelde poort, aen de zijde van den buitenften voorhov, het zy binnen het ruime portael van dien kant, zodra men, binnen de deur van die poort, gekomen was. Daer ftonden althans ook hier twee tafelen , aen de Oostzijde: ende aen d'andere of West-zijde, die aen 't voor huys der poorte was, ftonden ook twee tafelen.

41. Vier tafelen waren 'er, aen elk eene zijde, in of aen het voor- en achterportael der gemelde Noorderpoort. Vier tafelen van defe, ende vier tafelen van gene zijde, aen de zijde der Noorder poorte: in alles acht tafelen, daer op men het kleine vee flachtede, en de delen van het groote vee verder in ftukken hieuw.

42. Maer of ende de vier tafelen, die, aen den binnenkant, naer de zijde van den Priesterlyken Voorhov, ftonden, en dienden voor 't brandoffer, waren van gehouwene fteenen; de lengte van elk een tafel was eene elle ende eene halve , ende de breette, was eene elle ende eene halve, zodat zy van boven vierkant waren, ende de hoogte, van elkeen tafel, denkelyk buiten het voetftuk, was eene elle: op defelve nu, leyde men het gereetfchap henen, de mesfen, bijlen , enandere werktuigen, daer mede men het brand offer ende flachtoffer flachtede, om die dingen, wanneer de tafelen nie voor het vleesch gebruikt werden, altoos by de hand te hebben.

43- De

Sluiten