Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EZECHIEL. XL. 431

43. De heertfteenen nu, waren een hantbreet [dick], ordentlick gefchickt in den Huyfe rontom henen : ende op de tafelen was het offervleefch.

De haertfteden komen hier, by de nachttafelen, nog niet zo zeer te pas. Ook wordt, over het koken en toebereiden van de Hukken vleesch, eerst in de volgende hoofd ftukken, gehandeld. — Men denke daerom , met onze Randteekenaers, liever aen haken, daer men de offerdieren aen hing, om de huid aftetrekken, en dezelve van één te houwen.

De haken nu waren een hand breed, of ftaken, een hand breed, uit den muur. — Zy waren ordentelyk gefchikt, en in goede orde geplaest, in den huize, daer men dit werk verrichtte , rontom henen ; en op de tafelen werd het offervleesch, als het gehouwen en gewasfchen was, neergelegd.

44. Ende van buyten de binnenfte poorte, aen hare Oostzijde waren de kameren der Sangers, be. ginnende, naest de nachttafelen, aen dien kant, in welke de Zangers zich ophielden, als mede hunne Muzijktuigen bergen konden. Deze kameren waren in den binnenften voorhof, dat aen de zijde van de noorderpoorte was; ende het voorfte deel, of de voorgevel derfelver kameren, die, aen de Noordzijde van den Voorhov, ftonden, was des weegs nae 't zuyden: ééne derzel. ver, welke my het eerst in het oog viel, was 'er aen de zijde van d'ooftpoorte, fiende des weegs nae 't noorden.

45. Ende hy fprack tot my: Defe kamer, welcker voorfte deel des weegs nae 't zuyden is, is voor een verblijv de Priefteren, die de wacht des Huyfes waernemen, om toe te zien, wat 'er, in dezen Voorhov, omgaet.

46. Maer de andere kamer, welcker voorfte deel des weegs nae 't noorden is, is een verblijv, voor de Priefteren, die de wacht des altaers waernemen, en, op den dienst van het altaer, pasfen moeten: dat zijn de kinderen Zadoks, die uyt de kinderen)

XV. DEfili

Sluiten