is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 daniel; vj.

in ons geval, een van de 5 eerfte Medifche Koningen bei doeld worden, die voor cyrus geregeerd hebben, en deze kan niemand anders zijn , dan cyaxares II, die het Koningrijk, gelijk daniel zegt, ontving, omtrent 62 jare* oud zijnde. Hy ontving het Koningrijk van Babel, van cyrus namelyk, dia het voor hem overweldigd had. Te weten, reeds 21 jaren, voor den ondergang der Babylonifche heerfchappy, begonden cyaxares II, en cyrus , die Veldheer was van het vereenigd heirleger der Meden en Perfen , den oorlog tegen nerigi issar , die, door het vermoorden van zijnen zwager evilmerodach, op den throon van Babel geklommen was. Drie jaren hter, fneuvelde neriglissar, in eenen veldilag, tegen de Meden en Perfen. Vervolgens werd de oorlog, terwijl laborosoarchod, en na hem belsasar, te gelijk met nabonedus, over Babel heerschten, de oor. log geduurig voortgezet, tot dat cyrus eindelyk, nadat hy het grootfte deel van het Babylonisch gebied had ingenomen, de Stad Babel by verrasfching overmeesterde, in dien zelvden nacht, in welken belsazar het feest vierde, waer van Kap. V. gefproken is, en dusdoende de Babylonifche Monarchy te onderbracht, cyrus was flechts Veldheer; hy gav daerom het Babylonisch Rijk over, aen zijnen Oom cyaxares II, die het Koningrijk "van Babel langs dezen weg ontvangen heeft, en daerdoor Koning werd, beide van Medien en Babel. In het volgende jaer , trouwde cyrus , met de eenige dochter van zijnen. Oom cyaxares II, en kreeg met haer het Koningrijk van Medien ten huwelyk. cyaxares II, was flech's 2 jaren Koning van Babel, en met zijnen dood, werd cyrus , als zijn wettige ervgenaem, Koning van alles, wat voorheen tot de Asfyrifche, Babylonifche, Medifche, en Perfifche Rijken behoord had.

darius de Meder, van welken daniel fpreekt, is derhalven cyaxahes II. geweest, xenophon verh3elt ujtdrukke. lyk, Cyrotad, c 8, dat cyaxares II, op de gemelde wijs, • het Koningrijk van Babel, van cyrus ontvangen, en zijn' verblijv in het Paleis te Babel genomen hebbe , en dat cyrus , nadat hy Babylonien bemachtigd had, naer Perfien

zy