Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXyi INLEIDING.

en paulus, opgefteld, en dat van joannes is nog veel later , omtrent het einde van de

eerfte eeuw, in het licht gekomen Die

wordt bevestigd, door de dwalingen der Gnostieken; deze zouden immers zulke ongerijmde dingen, lijnrecht ftrijdig met de verhalen der Euangelisten, niet hebben voor den dag gebracht, indien de echte Euangelien vroeger gefchreven waren. Voeg 'er by, dat de Apostelen nergens, in hunne brieven, de Euangelien hebben aengehaeld, het welk buiten allen twijffel zou gefchied zijn, wanneer de Euangelien ouder waren dan de brieven der Apostelen.

Daer nu de vier echte Euangelien zo laet in het licht gekomen zijn, nadat 'er reedi vele valfche verhalen waren opgefteld, wai 'er vry wat tijd nodig, eer dezelve door alle de Kerken konden verfpreid en algemeen worden , en vooral eer zy van de ondergefchoven Euangelien konden afgefcheiden, en in één lichaem zaemgevoegd worden. C. Wijders beroepen wy ons op de Kerkelyke Schrijveren, die voor den tijd van hadrianus gebloeid hebben : want deze hebben de echte Euangelien , te gelijk met de andere valfche Euangelien , zonder onderfcheiding aengehaeld. Hieruit blijkt het allerduidelykst, dat onze Euangelien toennuels, van

de

Sluiten