Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAT T H E U S. XVlï.

hunne perfonen' Ieren , hoe ook hun gezegende Meesteï het allerbitterst lijden ondergaen moest, en alzo in zijne faeerlyk hsid jngaèn.

Tot dat zelvde einde diende ook hun gefprek. Zy ipraken, volgens Luc. IX:. 31. tot je us van den uitgang, weken Hy te Jerufalem volbrengen zoude , d-t is, zy vertoon den Hem de laetfte lotgevallen van zijn 1. ven, zijne vcroo'rdeelii g, zijnen dood, zijne opftan :mg. en daerop volgende verheerlyking ; alles ter bemoediging van den Middelaer, die zich tbacs tot het lij'en des doods begon yoor te bereiden, en to- on.ierric ting der Apostelen.

E. ekoch die met ziel en lichaem beide, even als elia, in den Themel was opgenomen, kon oqk een fprekend leerbccld zijn van christus aenftaende heerlykheid. Maer hy yerfcheen in dit geval niet, omdat hy, in zijne Prophetifche bedienit g , niet zo vele mishandelingen ondergaen hêefr,en derfealven kon hy geen voorbeeld zijn van christus lijden, het welk den weg moest banen tot zijne luister-

^ rijke verheerlyking, '

4. Ende Petrus, wegens de grote ontroering, niet be? d nkende, wat hy fprak, antwoordende feyde tot Jefum, Heere, 't is goet dat wy hier zijn: fo gy wi'.. iaet ons hier drie tabernakelen maken, voor U éénen, in het midden, ende voor Mofes éénen, aen de rechte, ende éénen VOOr EÜas, aen de flinke hand.

T&VS wist, door ontfteltenis, niet wat hy zeide, Luc. JX: 33. Evenwel kwam het aerdschgezind vooroerdeel aenftQrtds wederom boven, Hy dacht, volgens de toenmalige bearippih der Joden, dat elja de Propheet, tegen het opricit«n van messias Koningrijk, komen zoude; en, vermits leÜA nu, tegelijk met mose, gekomen was, qordeelde hy, dat het waereldsch Kpningrijk van jesus nu eenen aenvang zoude; daertoe wilde by, iu,zijne verwarring, door het oprichten van dritp hutten , eenige kleine voorbereidfelen maken,

'È üewijle hy nogh fpraek, fie? een luchtige»

fglck? heeft haer, cbji 'H-;er" jesus , Mofe^én Eüi,.

ove?»

Sluiten