Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxiii

2. Des anderen daegs begav zich de Godlyke Leeraer buiten Capernaum, vs. 35-4?. — Eerst bereidde Hy zich tot het verder werk in het eenzame, vs- 34-37. ——. Daerna begav Hy zich in het omliggend land, vs. 38-45.

/. Hy predikte en wierp de duivelen uit, vs. 38, 39. //. Hy reinigde eenen melaetfchen, vs. 40-45. 6. De Euangelist gaet vervolgens voort, tot het verder verhael van jesus verrichtingen in Galilea, Kap. II—IX. Hier vinden wy

1. Een bericht van 's Heilands handelingen, onder het oog der Schrivtgeleerden en Pharizeeuwen, die zijne leer en daden lasterden, Kap. II,III, en

2. Een vertoog, hoe de Heiland zich, in den verderen voortgang zijner bediening, onaengezien den laster zijner vyanden, gedragen hebbe, Kap. IV—IX.

1. Het eerfle ftuk behelst verXIX. deel. [B 4]

Sluiten