Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN. V. 83

eene gansch zeer verkeerde gedaente. — ananias en saphira waren zekerlyk niet verplicht, om iets van hunne vaste goederen te verkopen, en om de ganfche fom der kooppenningen geheel en onverdeeld aen de Apostelen, tot onderhoud der armen, ter hand te Hellen. Het ftond'aen hun, om het ftuk lands al of niet te verkopen, en het hing van hun af, of zy al het geld, of een gedeelte, of niet met al, ten behoeve der armen wilden wechgeven. Maer hunne affchuwelyke misdaed beftond in fchandelyken hoogmoed , en verfoeilyke geveinsdheid. Zy wilden den naem hebben, en de vertoning maken , als of zy het lovwaerdig voorbeeld der' lievderijke Christenen naervolgden, en eene aenzienlyke bezitting, tot onderhoud van hunne verarmde broederen, afftonden. Zy wilden de Apostelen en de ganfche gemeente der Christenen in den waen brengen, dat zy de gehele fom der kooppenningen , ten nutte der behoevtigen, overgaven , terwijl zy in het heimelyke een gedeelte daervan terug hielden. Eene vein* fery, welke des te affchuwelyker was, omdat zy eene beproeving van Gods alwetenden Geest in zich behelsde. Zy wisten, dat de Apostelen den Heiligen Geest ontvangen hadden, en evenwel namen zy de proev, cf zy God den Heiligen Geest, die in de Apostelen woonde en fprak, op eene listige wijs bedriegen konden. Zy hadden zich derhalven, niet alleen tegen de Apostelen, maer ook onmiddelyk tegen den Heiligen Geest bezondigd.

Deze misdaed, welke in haren eigenen aert allerverfoeilykst, en eene zichtbare ftraf waerdig was, werd nog aenmerkelyk verzwaerd , door de omftandigheden van tijd , plaets en gelegenheid. — Befchouwen wy den tijd. Het was niet lang, nadat de Heilige Geest, op zulk eene luisterrijke wijs, over de Apostelen was uitgeftort. Het was op eenen tijd, dat de leer van het Euangelie, en de Godlyke zending der Apostelen, door verbafende wonderen bevestigd werd; da» de^erfte grondflagen van christus Koningrijk gelegd werden, en dat de lievderijke Geest van den verhoogden Verlosfer zich openbaer maekte, in het gedrag van allen, die zijnen naem 'beleden. — Wat de plaets aengaet, de misdaed werd gepleegd, in de tegenwoordigheid der vergaderde menigte?»

XXI. DEEL. F %

Sluiten