Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

363 HANDELINGEN. XIX.

roering in die Stad, ende de naem des Heeren Jefu wiert groot gemaeckt, naerdien velen Hem als den waerachtigen God eerbiedigden,

18. (ƒ) Ende vele der gene die, door de prediking van Paulus , van de waerheid des Euangeliums overtuigd waren, en in jesus geloofden, quamen tot den Apostel, ootmoedig belijdende ende verkondigende hare kwade daden, aen welke zy zich voorheen .hadden fchuldig gemaekt, ten blijke van eene oprechte bekeering.

19. Vele oock der gene die ydele en voorgewendetovev[konfien] gepleegt hadden , beftaende in bezweer ringen, het voorzeggen van toekomende zaken, het uitfpreken van zekere onverftaenbare woorden, om ziekten te ver* drijven, het trekken van horoscopen, het vervaerdigen van amuletten of toverceduls; deze die hun beftaen gevonden hadden in dergelyke bygelovigheden, kregen en betuigden daervan eenen afkeer; zelvs brachten zy de boecken by een, in welke die gewaende toverkunsten geleerd werden» ende verbranddenlè in aller tegenwoordigheyt: ende berekenden de weerde derfelve, ende bevonden vijftigh duyfent filvere [penningen], belopende elv of twaelv duizend guldens. Eene aenmerkelyke opoffering, door welke zy blijkbaer de oprechtheid van hunne bekeering te kennen gaven.

20. (g) Alfoo, of zo aenmerkelyk wies het woort des Heeren met macht, ende nam de overhant over het bygeloov , het welk voorheen in de harten des Epheferen zo diep geworteld was.

3. In weerwil van de gezegende vrucht zijner prediking, ge* mekte de Apostel in zeer grote ongelegenheid, vs. 21-40. —. Hy was voornemens , door Macedonien en Achaje, naer Jerufalem, en vervolgens naer Rome te reifen, vs, 21, S2.

li. (h) Ende als defe dingen volbracht waren,

nam

. (ƒ) Matth. 3: 6. (f) Jer. 55: 11. (A) Rom. 15: 15, Ca!, au,2,

Sluiten