is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN. XXVIII. 513

HET XXVIII. KAPITTEL.

**. Het vervolg van des Apostels reis ,• van het eiland Maltha,-alwaer hy fchipbreuk geleden had tot Romen, wordt befchreven vs. 1-15. Het verblijv en de ontmoetingen, van paülus en zijne reisgenoten, op dat eiland, vinden wy vs. 1 -10.

J. Zy wierden van de inwoners vriendelyk ontvangen, fo. 1, 2.

Jj. Wat paulus in het byzonder betreft, vs. 3-10. ,. By een zeker toeval, kregen de inwoners zeer

verhevene gedachten van den Apostel, vs. 3 • 6. „. Op de landhoeve vam eenen aenzienlyken man, deed paulus een wonderwerk: het welk ten gevolge had, dat vele kranken tot hem kwamen om genezen te worden; en dat hem en zijne reisgenoten, zeer veel eer wierd aengedaen, vs. 7-10.

I# TT^Nde als fy het dreigend doodsgevaer olltko» ' men waren, doe verflonden fy dat (0) het lant, het welk hun tot nog toe onbekend was , Milete of Maltha hiet.

2. Ende de ingezetenen van dat eiland , die digt aen het ftrand woonden , en wegens hunne onbefchaevdheid , (vooral hunne onkunde van de Griekfche en Latijnfche tael) Barbaren moeten genaemd worden; waren goedhartige en, medelijdende menfchen , die den natten en verkleumden fchipbreukelingen.'alle mogelyke dienften bewezen; om hun te drogen en te verwarmen. Zy bewefen ons geen gemeene vriendelickheyt , maer meer dan men van zulke onbefchaevde menfchen zou verwacht hebben : Want

(*") Hatid. 27! 26.

XXI. DEEL. Kk