Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So II. CORINTHEN. IV.

wel onfe uytwendige menfcfae verdorven en ons lichaem veelszins verzwakt wort, fo wort nochtans de inwendige vernieuwt ; en onze ziel verfterkt en meer bemoedigd van dage te dage.

8. Die vergelding zou , by uitnemenheid, plaets hebben, in het volgend leven. Kap. IV: 17— VI: 2. I. De zaek zelve wordt in het gemeen voorgeftëld, vs. 17, ig. De verdrukking der kruitgezanten, welke fiechts kortftendig was, znu, met eene uitnemende heerlykheid van eene nimmer eindigende geduurzaemheid, achtervolgd worden , vs. 17. Deze hoop bemoedigde hen, onder alle wederwaerdig* heden, om dat zy het tijdelyke niet bedoelden, vs. 18.

17. (q) Want onfe lichte verdruckinge, die feer haeft voorby[gaef], werckt ons en brengt ons aen een gantfch feer uytnement eeuwigh gewichte der heerlickheyt:

De Apostel noemt hier de wederwaerdigheden, welke hy en zijne medeambtgenoten f in en om de bediening van het Euangelie, ondergaen moesten, onze ligte verdrukking, welke neer haest- voorbygaet. In zich zelve was deze verdrukking zeer zwaer , en langduurig. Zy werden overal, en, op allerlei wijzen, wredelyk vervolgd. Zy werden, in alles verdrukt, .vervolgd, en zomtijds nedergeworpen, in zo ver dat zy altijd de doding van den Heer jesus , in het lichaem, omdroegen, vergel. vs. 8-10; en Kap. VI: 4, 5, 8, 9, 10. geevt de Apostel nog eene nadere befchrijving van zijne wederwaerdigheden. Maer evenwel deze verdrukking was ligt en haest voorbygaende, wanneer zy vergeleken weid, met de uitnemende heerlykheid van het volgend leven, welke nimmermeer zal eindigen.

paulus wist gene woorden genoeg uit te denken , om, door derzelver opéénftapeling, het uitmuntende van die onnadenkelyke heerlykheid uit te drukken. Hy fpreeke

daerom,

(?) Pt 305 6. Matth. 5: is. Rom. 1% 18. 1 joh, 31 a.1

Sluiten