is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. THESSALONICENSEN. IV. 53

De voorftanders van eene tweederlei opftanding en het duizendjarig Rijk beroepen zich, onder andere, op deze woorden. Door de genen, die in christus geftorven zijn, verfiaen zy de Martelaren, die, om de belijdenis van jfsus, naem , eenen geweldigen dood geftorven zijn , en de uitdrukking, dezen zullen eerst opftaen, zou te kennen geven, dat 'er eerst eene byzoridere opftanding van de Martelaren zal plaets hebben, en dat, na verloop van eenige eeuwen, da algemene opftanding van alle doden volgen zal. Mr.er het ganfche beloop van zaken leert ons allerblijkbaerst, dat hier gefproken worde, van de algemene opftanding, welke, by de toekomst van christus, zal plaets hebben. De uitdrukking, die in christus geftorven zijn, is eene algemene befchrijving der Christenen , die, in geloovsverceniging met hunnen Verlosfer, geftorven zijn. Deze gelovigen, die, geduurende den afloop van alle eeuwen, in christus geftorven zijn, zullen eerst opftaen. eer de lichamen der gelovigen, die als dan nog leven, in hoedanigheden, zullen veranderd , en, tot de onftervelykheid, toebereid worden.

17. Daer na, na dat de afgeftorvene Christenen vooraf zijn opgeftaen, wy die, in dien groten dag, levendigh overgebleven zijn, fullen , na dat onze'lichamen, in hoedanigheden , veranderd zijn. (vergel. i Cor. XV: 52',) te famen met haer, die, uit de graven, verrezen zijn, en gelijktijdig, zeer fchielyk, door het Goddelyk Alvermogen , van deze aerde, opgenomen worden in de woleken , den Heere te gemoete , in de lucht : ende alfoo fullen wy alrijt met den Heere wefen.

De verheerlykte Middelaer zal, op, de wolken, zitten, als op zijnen throon, en derwaerds zullen alle de heiligen, zommigen met opgewekte, zommigen met veranderde- lichamen , Hem, door de lucht , te gemoet gevoerd werden. — Of dit gefchieden zal, om den Middelaer, als Richter, te verwelkomen , en toe te juichen; of zy hier het vonnis der vryfpraek ontvangen zullen; dan of deze opneming op dat vonnis volgen zal; wordt niet her eld.

En alzo zullen zy altijd met den Heer wezen. —■ De Apostel zegt niet aldaer, in de wolken of in de lucht: want,'

XXIV. DEEL. D 3