is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H JACOBUS. L

16. En dwaelt derhalven niet, mijne geliefde broeders door u te verbeelden, dat God de oorzaek van het kwade wezen, of immer iemand, tot zondigen, verleiden zoude. Neen waeriyk God is de bron van alles goeds.

i7-.(*) Alle goede gave, ende alle volraaeckte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende (/) by wekken geen veranderinge en is9 orte ichaduwe van omkeeringe. ' De Griekfche woorden, welke, i„ onfe vertaling, dus luiden, alle goede gaev en alle volmaekte gin, maken een zes voeng vers uit. Dan dit is, by enkel toeval, gebeurd gehjk meermalen plaets heeft, zonder dat de Schrijver aen veilen denke. Iets dergelyks vinden wy ook, in'onfe Ncderlandfche Overzetting , Jef. LXI: 6. — Het woord door alle vertaeld, wordt by de Griekfche Schrijveren meermalen genomen , in den zin van enkel of zuiver ; op dien grond, zou des Apostels mening deze zijn: „ gaven en ge„Schenken, welke enkel goed, of zuiver nuttig zijn, dalen » van hoven neder , van den Vader der lichten. Hy is de „ oorzaek niet van het gene fcbadelyk is, en derhalven ook „ met van de aenporring tot kwaed. Alles, wat God » fchenkt> « enkel goed, en geheel heilzaem."

Maer waerom heet God, ter dezer plaets, de Vader der lichten ? om dat Hy de bron is van alle licht der wijsheid (vergel. vs. s>) en om dat Hy volmaekt heilig is, zonder

eenige duisternis van zedelyk kwaed. (verg. i Job. I: 5.)

M«r byzonder zouden wy evenwel denken, dat de'Apostel zmfpeleopde Zon, om dat de volgende uitdrukkingen, van de Zon , ontleend zijn. De Zon is de Vader en de oorzaek van bet licht, de warmte, en de vruchtbaerheid, in het groeiend Rijk; aen den weldadigen invloed der Zonne, hebben wy, middelyker wijs, alle voortbrengfelen der aerde te danken. Maer, in eenen eigenlyken zin, en in veel meerderen nadruk, is God de Vader der lichten, de bron van alle zegeningen.