Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxiv INLEIDING tot de

Boek, Kap. I: i, 2. zodaenig geteekend* dat men van zelvs, naer den Apostel van dien naem, geweefen worde. Hy heet de dienstknecht van jesus Christus, die het woord Gods betuigt heeft, en het getuigenis vau jesus christus,

en al wat hy gezien heeft. Het ftaet by

my vast, gelijk ik, in de Uitbreidende Verklaering van deefe piaets (r), genoegzaem meen betoogt te hebben , dat het opfchrivt Kap. I: 1-3. niet van joannes, den Schrijver der openbaering , zeiven zy, maer dat de Opzieners der Gemeente van Ephefen^ dit ftuk, by de uitgaeve van het Boek , aen deszelvs

hoofd geplaetst hebben. Maer dit maekt,

in ons geval, geene verandering, in teegendeel het bewijs wordt nog fterker. Niet de Schrijver van dit Boek zelvs, maer de Opzieners der Gemeente van Ephefen, die, in deefe zaek, alleszins onwraekbaere getuigen waeren, teekenen den opfteller van dit gefchrivt zo duidelyk, datzy, als met den vinger, naer joannes den Apostel, wijfen.

Zy befchrijven hem , als eenen dienstknecht van jesus christus* Nu worden de Apostelen, gelijk genoeg bekendis, by uitneemenheid , dienstknechten van den Verlos fer geheeten j zo dat de benaemingen van Apostelen en

Dienstig Pag. 4, 5.

Sluiten